Тема Предмет і метод статистики як науки 2 Тема Статистичне спостереження 2 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Зміст курсу тема Предмет І метод статистики 1 36.66kb.
Тема. Вступ до статистики. Статистичне спо­стереження, генеральна... 1 75.46kb.
План Статистика як наука. Предмет, метод і задачі статистики Предмет... 1 78.83kb.
Інструкці я щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 1 63.54kb.
Конспект лекцій з курсу «Політична економія» для студентів економічного... 7 1509.03kb.
Теорія ститистики предмет І метод статистики предмет статистики 2 628.81kb.
"Статистичне спостереження (укр.)" 1 13.36kb.
Тема 1: Предмет, метод та завдання статистики 1 128.21kb.
Модуль бухгалтерський облік тема Предмет та метод бухгалтерського... 1 79.92kb.
Тема предмет І метод мікроекономіки 7 1568.94kb.
Інституту післядипломної освіти Перевірив Тарасенко И. О. Київ 2010р. 1 214.93kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний... 1 49.51kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Тема Предмет і метод статистики як науки 2 Тема Статистичне спостереження 2 - сторінка №1/8

Спеціальний випуск Київської бізнес школи

Зміст

Статистика
(Тарасенко І.О.) 2

Тема 1. Предмет і метод статистики як науки 2

Тема 2. Статистичне спостереження 2

Тема 3. Зведення та групування статистичних матеріалів 3

Тема 4. Статистичний аналіз рядів розподілу 4

Тема 5. Статистичні методи вивчення взаємозв'язків 8

Тема 6. Ряди динаміки 12

Тема 7. Індекси 15

Тема 8. Вибіркове спостереження 20

Тема 9. Графічні методи зображення статистичних даних 21

Запитання для самоперевірки 22

Группировка статистических данных 24

Ряди динамики 26

Таблица 1 26

Ро 27

Р1 27
Статистика
(Тарасенко І.О.)

Тема 1. Предмет і метод статистики як науки


В цій темі викладаються найголовніші питання статистичної науки: предмет статистичної науки, основні поняття та категорії, метод, завдання тощо.

Статистика є самостійною суспільною наукою. Вона має свої поняття і категорії, такі як: статистична сукупність, одиниця сукупності, ознаки одиниць сукупності та їх класифікація і шкали вимірювання, варіація ознак.

Методологічною основою статистики є діалектич­ний метод. Важливу роль в статистиці відіграють статистичні закономірності та закон великих чисел. Спираючись на діалектичній метод, а також виходячи з характеру й основних особливостей предмета, статистика розробляє спе­цифічні, властиві лише цій науці спеціальні прийоми і способи дослідження, які в сукупності утворюють статистичну методологію. Основни­ми складовими статистичної методології є: статистичне спостереження, зведення та групування статистичних матеріалів, обчислення узагальнюючих статистичних по­казників, статистичний аналіз.

Особливу роль в статистиці відіграють статистичні показни­ки, які залежно від форми вираження бувають двох видів – абсолютні та відносні, кожний з яких має своє самостійне значення.

При вивченні теми потрібно добре розібратись у суті абсолютних і відносних величин, їх видах, одиницях вимірювання і формах виражен­ня, знати роль кожного виду абсолютних і відносних величин у соціаль­но-економічних дослідженнях, а також основні принципи і правила їх застосування. В процесі вивчення відносних величин слід особливу увагу звернути на методику розрахунку кожного виду відносних величин, а також на взаємозв'язок між ними.

У процесі вивчення цієї теми також розглядаються питання сучас­ної організації статистики в Україні та її основні завдання на даному етапі розвитку країни. При вивченні цих питань слід ознайомитися з такими законодавчими актами, як Закон України від 17 вересня 1992 року «Про державну статистику», Закон України від 2 жовтня 1992 року «Про інформацію», Указ Президента України від 5 жовтня 1996 року «Про Національну Раду з питань статистики при Президентові Украї­ни», Указ Президента України від 29 липня 1997 року «Про утворення Державного комітету статистики України» та урядовими постановами від 4 травня 1993 року «Про концепцію побудови національної статис­тики України» і «Державна програма переходу України на міжнародну систему обліку і статистики». Це дасть змогу одержати повне уявлення про сучасну організацію статистики в Україні, про структуру органів державної статистики, їх функції, права і обов'язки. Вивчаючи ці доку­менти, особливо слід звернути увагу на нові завдання, які постають пе­ред статистикою в зв'язку з переходом економіки України до ринкових умов її функціювання.


Тема 2. Статистичне спостереження


Статистичне спостереження – це планомірне, науково обґрунтоване збирання масових даних про явища і процеси суспільного життя, це перша стадія статистичного дослід­ження. Результатом статистичного спостереження є первинні дані, якість яких визначає достовірність і рівень практичної придатності соціально-економічних досліджень. Перш ніж проводити будь-яке спостереження необхідно встановити його мету. Під об’єктом статистичного спостереження розуміють сукупність суспільних явищ і процесів, які мають досліджуватися. Під одиницею спостереження розуміють той певний елемент об’єкта спостереження, який є носієм ознак, які підлягають реєстрації.

План статистичного спостереження містить дві частини: програм­но-методологічну й організаційну. Програма статистичного спостереження – це перелік тих питань, відповіді на які необхідно дістати в процесі спостереження. Відповіді на запитання програми записують у статистичному формулярі. Інструкцією називають сукупність роз’яснень і вказівок щодо програми статистичного спостереження.

За різними ознаками виділяють наступні види статистичного спостереження.

За безперервністю обліку фактів у часі статистичне спостереження може бути поточним, періодичним та одноразовим.

За способом обліку фактів статистичне спостереження поділяють на безпосереднє, документальне та опитування. Розрізняють три способи опитування: усне, самореєстрація та кореспондентський спосіб.

За повнотою охоплення одиниць досліджуваної сукупності розрізняють суцільне та несуцільне спостереження. Несуцільне спостереження в свою чергу поділяється на вибіркове спостереження, анкетне, спостереження основного масиву та монографічне.

У процесі спостереження можуть виникнути помилки через неправильне встановлення фактів або неправильне записування їх. Помилки спостереження поділяють на помилки реєстрації та помилки репрезентативності.

Помилки реєстрації можуть бути випадковими та систематичними. А останні – навмисним та ненавмисними.

Для виявлення помилок використовують контроль, при цьому розрізняють лічильний та логічний контроль.

Вивчення цієї теми рекомендується починати із з'ясування поняття статистичного спостереження та його основних завдань. Потім – ґрунтовно вивчити основні організаційні форми, види та способи статис­тичного спостереження, їх специфічні особливості та відмінності. При цьому слід мати на увазі, що виділення видів і способів статистичного спостереження проводиться за різними ознаками, а на практиці це при­зводить до застосування різноманітних комбінацій окремих видів стати­стичного спостереження.


Тема 3. Зведення та групування статистичних матеріалів


Зведення та групування становлять другий етап статистичного дослідження. Якщо від статистичного спостереження залежать повнота і якість зібраної інформації, то від другого етапу залежить ефективність її використання для розв'язування завдань даного дослідження.

Статистичне зведення – це перевірка, систематизація, обробка та підрахунок первинного статистичного матеріалу для виявлення типових рис та закономірностей явищ та процесів, що вивчаються.

Складовими елементами зведення є:


  1. статистичне групування;

  2. розробка системи показників, які характеризують групи та підгрупи;

  3. підрахунок групових та загальних підсумків;

  4. викладення результатів підрахунків у статистичних таблицях.

Групуванням називається розподіл всієї сукупності досліджуваних суспільних явищ на групи за будь-якою істотною ознакою. Види групувань:

  1. типологічні (виконують завдання поділу сукупності на однорідні частини);

  2. структурні (виконують завдання визначення структури сукупності);

  3. аналітичні (виконують завдання виявлення взаємозв’язків та закономірностей між окремими ознаками суспільних явищ).

Особливої уваги заслуговують принципи і правила побудови гру­пувань (вибір групувальних ознак, формування числа груп, визначення інтервалів групування). Успіх групування в основному залежить від умілого вибору групувальної ознаки, яка головним чином визначається завданнями даного дослідження а групування можна проводити як за однією, так і за двома і більше ознаками, причому групувальні ознаки можуть бути якісними (номінальними) або кількісними. Інтервали в структурних і аналітичних групуваннях можуть бути рівні і нерівні, які, в свою чергу, бувають зростаючими і спадаючими. Важливо знати умо­ви застосування різних видів інтервалів групування.

Величину рівних інтервалів визначають за формулою:де h – величина інтервалу; х mах – максимальна величина ознаки; х mіп – мінімальна величина ознаки;m – кількість груп.

Орієнтовно кількість груп можна визначити за формулою, реко­мендованою американським статистиком Стержесом (Sturgess),

m = 1 + 3,322 lg n = 1+1,441 ln n,

де n – кількість одиниць сукупності.

Механічне використання наведеної формули для визначення кількості груп може дати незадовільні результати. Її доцільно застосо­вувати лише тоді, коли досліджувана сукупність досить велика і зміна ознаки, що вивчається, має порівняно рівномірний характер.

Крім того, необхідно мати уявлення про вторинне і комбінаційне групування, які відіграють значну роль у соціально-економічних дослідженнях.

На основі зведення та групування формуються статистичні ряди. Статистичні ряди за змістом поділяють на ряди розподілу та ряди динаміки.

Рядами розподілу називають ряди, які характеризують розподіл одиниць сукупності по групах за якою-небудь варіюючою ознакою. Основні характеристики ряду розподілу – це варіанта, частота, частка, кумулятивна частота і частка.

Результати статистичного зведення та групування подаються у вигляді статистичних таблиць. Викладення цифрових характеристик соціально-економічних явищ у табличній формі створює найкращі умови для аналізу цих явищ.

Статистичні таблиці складаються і оформлюються згідно із вста­новленими правилами. Необхідно засвоїти основні елементи статистичної таблиці, особ­ливо добре з'ясувати, що таке підмет і присудок таблиці, в чому різниця між ними, бо інакше неможливо зрозуміти суть і особливості різних видів статистичних таблиць згідно з побудовою підмета і способу роз­робки присудка. Потрібно також знати всі вимоги, що пред'являються до побудови та оформлення статистичних таблиць.
наступна сторінка >>