Тема Предмет, метод і зміст курсу Предмет і метод мікроекономіки. Місце мікроекономіки у системі економічних наук. Методологія предм - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Тема Предмет, метод і зміст курсу Предмет і метод мікроекономіки. Місце мікроекономіки - сторінка №1/1
ПРОГРАМА К У Р С У
Вступ
Тема 1. Предмет, метод і зміст курсу

Предмет і метод мікроекономіки. Місце мікроекономіки у системі економічних наук. Методологія предмету. Тезаурус мікроекономіки. Основні ринкові форми. Позитивний та нормативний аналіз.


Тема 2. Аналіз попиту

Поняття попиту, обсягу попиту. Закон попиту. Крива попиту, її характеристика. Зміна обсягу попиту та зміна попиту. Детермінанти попиту.


Тема 3. Аналіз пропозиції

Поняття пропозиції, обсягу пропозиції. Закон пропозиції. Крива пропозиції, її характеристика. Зміна обсягу пропозиції та зміна пропозиції. Детермінанти пропозиції.


Тема 4. Ринкова рівновага. Еластичність

Індивідуальні та ринкові попит та пропозиція. Ринкова рівновага. Статичний аналіз зміни ринкової рівноваги. Граничні ціни. Поняття еластичності, її властивості. Види товарів. Еластичність попиту та пропозиції по ціні. Еластичність по доходу. Перехресна еластичність.


Тема 5. Користість товару і споживацький вибір

Поняття корисності товару. Умови споживацького вибору. Сукупна і гранична корисність товару. Принцип спадаючої граничної корисності, його зв'язок з законом попиту. Рівновага споживача.


Тема 6. Концепція кривих байдужості

Набір байдужості. Крива байдужості, її характеристики. Карта байдужості. Гранична норма заміщення одного товару іншим. Бюджетна лінія. Зміна положення бюджетної лінії при зміні доходу та цін на товари. Аналітичне та графічне визначення рівноваги споживача. Побудова кривої попиту. Криві "дохід-споживання", криві Енгеля, криві "ціна-споживання".


Тема 7. Виробнича функція

Підприємство як виробнича система, цілі його дирекціонування. Виробнича функція. Фактори виробництва, їх зміни у часі. Графік виробничої функції. Сукупний, середній та граничний продукт, графічне зображення. Ізокванта, карта ізоквант. Заміщенність ресурсів, гранична норма технічного заміщення. Границі заміщення ресурсів.


Тема 8. Витрати виробництва

Бухгалтерські та економічні витрати (прибуток). Витрати упущених можливостей. Постійні, змінні та безповоротні витрати. Сукупні, середні і граничні витрати. Витрати у короткостроковому періоді. Карта ізокост. Вибір метода виробництва з мін. витратами. Оптимальні обсяги виробництва.


Тема 9. Підприємство в умовах досконалої конкуренції

Риси ринку. Діючі структури ринку. Ринок досконалої конкуренції. Сукупний, середній та граничний доход. Попит і доход конкурентної фірми. Підходи до визначення максимального прибутку у короткостроковому періоді (у довгостроковому періоді). Крива пропозиції у довгостроковому періоді.
Тема 10. Підприємство на монопольному ринку

Монопольний ринок. Крива монопольного ринку. Взаємозв'язок ціни, граничного і сукупного доходу. Максимізація прибутку в умовах монополії. Цінова еластичність попиту і поведінка монополіста. Монополія і ефективність. Цінова дискримінація.


Тема 11. Монополістична конкуренція

Ринок монополістичної конкуренції. Рівновага фірми у короткостроковому періоді. Довгострокова рівновага при монополістичній конкуренції. Надлишкова потужність. Нецінова конкуренція. Реклама.


Тема 12. Поведінка підприємства в умовах олігополії

Поняття, ознаки і розповсюдженість олігополії. Основні причини існування олігополії. Особливості олігополії і її ціноутворення. Моделі олігополії. Ломана крива попиту. “Таємний сговір”. Картелі. Лідерство у цінах. Модель "витрати плюс". Нецінова конкуренція. Олігополія і ефективність.


Тема 13. Виробництво і попит на економічні ресурси

Формування цін на економічні ресурси. Попит на ресурси як похідний попит. Граничний фізичний продукт. Гранична доходність ресурсу. Граничні витрати ресурсу. Правило використання ресурсів. Зміна попиту на ресурси. Оптимальне співвідношення ресурсів.


Тема 14. Поведінка підприємства на ринку праці

Попит та пропозиція на ринку праці. Праця та попит в умовах конкурентного ринку. Гранична доходність праці. Граничні витрати на працю. Регулювання оплати праці. Теорія ефективної заробітної плати.


Тема 15. Ринок капіталу

Концепція капіталу. Процент і попит на заємні кошти. Інвестиційні рішення. Дисконтування, компауніт. Пропозиція збережень. Ринки землі. Земельна рента.


Тема 16. Загальна рівновага і ефективність

Ресурсне обмеження. Діаграма Еджеворта. Ефективність виробництва. Гранична норма трансформації. Ефективність виробництва і розподіл продукції.