Теорія держави І права - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Метатеорія держави і права 1 100.27kb.
Лисенков С. Л. Теорія держави і права: Підручник 1 343.18kb.
1. Теорія держави та права як наука та її предмет 8 2021.98kb.
Курсова робота з дисципліни: „теорія держави та права” 1 266.05kb.
Реферат Теорія держави І права На тему: Правовідносини. Зміст правовідносини. 1 121.58kb.
Курсова робота з дисципліни „теорія держави та права” 1 405.44kb.
Зразок програмні питання з дисципліни „теорія держави І права 1 23.31kb.
Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави І права галузь... 8 657.4kb.
Дипломної освіти програма курсу "Теорія держави та права " для студентів... 1 323.59kb.
Соціальна цінність права Курсова робота з дисципліни „Теорія держави... 2 397.11kb.
Размєтаєва юлія сергіївна права людини як фундаментальна цінність... 5 1072.21kb.
Програма вступного екзамену з «теорії держави І права» 1 157.84kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Теорія держави І права - сторінка №1/33


МВС УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ХЕРСОНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

навчальний посібник

Херсон – 2009

Теорія держави і права : [навч. посіб. для студентів юридидич­них спеціальностей] / [авт.-упоряд. В. В. Галунько, Г. О. Поно­ма­рен­ко, В. К. Шкарупа] ; за заг. ред. В. К. Шкарупи. – Вид. 3 е, доп. і перероб. – Херсон : ХЮІ ХНУВС, 2009. – 148 с.
Рекомендовано до друку Вченою радою
Херсонського юридичного інституту ХНУВС

(протокол № 8 від 25 січня 2007 р.)
Бородін І.Л., доктор юридичних наук, професор

Рецензенти :

Олефір В.І., доктор юридичних наук, професорНавчальний посібник містить юридичний матеріал з теорії держави і права. В його основу покладено положення пріоритетності прав та свобод людини і громадянина, правової соціальної держави, в якій будується громадянське суспільство. У ньому відповідно до навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” викладено основні відомості теорії держави і права.

Рекомендовано студентам юридичних навчальних закладів для погли­бленого вивчення теорії держави і права, а також усім, хто цікавиться юриспруденцією.

Підготовлено до друку відділом організації наукової роботи


Херсонського юридичного інституту ХНУВС

© Галунько В.В., Пономаренко Г.О.,

Шкарупа В.К., 2009

© ХЮІ ХНУВС, 2009


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 7

Розділ 1


ЗАГАЛЬНОЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 9

1.1. Правознавство як наука, поняття та система 9

1.2. Предмет теорії держави і права 10

1.3. Структура та функції теорії держави і права 12

1.4. Теорія держави і права як навчальна дисципліна 14

1.5. Поняття та призначення методології 14

1.6. Методи науки держави і права 16

Розділ 2


ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ 20

2.1. Основні теорії виникнення держави 20

2.2. Загальна характеристика первісного суспільства 21

2.3. Основні шляхи виникнення держави 24

2.4. Поняття, зміст і сутність держави 25

2.5. Держава і громадянське суспільство 29

2.6. Поняття та особливості типології держав 30

2.7. Поняття та зміст функцій держави 34

2.8. Форми здійснення функцій держави 36

2.9. Поняття та особливості форм держав 36

2.10. Поняття та особливості механізму держави 40

2.11. Теорія правової і соціальної держави 44

Розділ 3
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА 47

3.1. Поняття типів праворозуміння та їх основні напрямки 48

3.2. Ознаки і поняття права 55

3.3. Функції права 57

3.4. Принципи права 57

Розділ 4


НОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА ПРАВА 59

4.1. Ознаки, поняття та класифікація норм права 59

4.2. Структура норм права 61

4.3. Поняття форм (джерел) права 63

4.4. Нормативно-правовий акт як основна форма
(джерело) права 64

4.5. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі


та за колом осіб 67

4.6. Інші форми (джерел) права 69

Розділ 5
МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 71

5.1. Поняття, особливості, предмет і метод


правового регулювання 71

5.2. Засоби, типи та методи правового регулювання 73

5.3. Стадії правового регулювання 75

5.4. Механізм правового регулювання та його структура 76

5.5. Ефективність правого регулювання 78

Розділ 6


ПРАВОТВОРЧІСТЬ ТА ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА 79

6.1. Поняття та особливості правотворчості 79

6.2. Види правотворчості, законотворчість 81

6.3. Юридична техніка 82

Розділ 7
СИСТЕМА ПРАВА ТА СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА 84

7.1. Поняття та структура системи права 84

7.2. Матеріальне і процесуальне право,
публічне і приватне право 86

7.3. Співвідношення національного й міжнародного права 87

7.4. Система законодавства, її структура
та співвідношення з системою права 88

7.5. Систематизація законодавства 90

Розділ 8
ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 93

8.1. Поняття та особливості правових відносин 93

8.2. Структура, зміст і класифікація
правових відносин 94

8.3. Суб’єкти та об’єкти правових відносин 96

8.4. Юридичні факти 98

Розділ 9


ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЯ 100

9.1. Поняття та особливості реалізації права 100

9.2. Застосування норм права як особлива форма
реалізації норм права 102

9.3. Процес застосування норм права


та його основні стадії 104

9.4. Поняття та загальна характеристика


тлумачення права 105

9.5. Прогалини в законодавстві 107

Розділ 10
ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 108

10.1. Поняття, ознаки та види правової поведінки 108

10.2. Правомірна поведінка 109

10.3. Протиправна поведінка – правопорушення 110

10.4. Юридичний склад правопорушення 112

10.5. Види правопорушень, їх причини 114

10.6. Поняття юридичної відповідальності 116

10.7. Мета і функції юридичної відповідальності 117

10.8. Принципи юридичної відповідальності 118

10.9. Класифікація юридичної відповідальності 119

Розділ 11
ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА. ПРАВОПОРЯДОК 122

11.1. Поняття правової свідомості, її структура,


функції та види 122

11.2. Поняття, основні характеристики та структура


правової культури 125

11.3. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм,


шляхи їх подолання 127

11.4. Поняття законності 128

11.5. Основні вимоги (принципи) законності 129

11.6. Гарантії законності 131

11.7. Поняття, сутність правопорядку та основні шляхи
його зміцнення 132

Розділ 12


ОСНОВНІ ТИПИ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ 134

12.1. Загальне порівняльне законодавство 134

12.2. Романо-германська правова система 135

12.3. Англосаксонська правова система 136

12.4. Система релігійної та традиційної правових систем 139

12.5. Правова система України 140

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 141

ЛІТЕРАТУРА 146

ПЕРЕДМОВА


В Україні існують важливі державно-правові проблеми, які по­требують розв’язання. Основною з них є реальне забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина відповідно до стандартів, прийнятих у країнах Європейського Союзу.

Це завдання здатна забезпечити тільки сильна демократична, соці­альна держава, в якій панує дух права. Досягти такого позитивного поло­ження справ у нашій країні можливо лише шляхом виховання у всього населення країни високої правової культури. Останнє положення в першу чергу стосується еліти українського суспільства, зокрема юристів.

Тільки за широкомасштабною участю патріотично налаштованих, культурно вихованих і професійно підготовлених правників (адвокатів, нотаріусів, працівників слідства та дізнання, прокурорів, суддів, юрист­кон­сультантів тощо) можна забезпечити стійкий громадський спокій для насе­лення, створити умови для примноження морального та матері­аль­ного багатства громадянам і забезпечити соціально незахищеним вер­ствам населення невід’ємні природні права.

Виховання та навчання студентів юридичних спеціальностей є першочерговим завданням у цьому процесі, що в свою чергу можливе лише на основі якісного викладання навчального матеріалу майбутнім юристам. Особливе місце у цій системі належить фундаментальній, вихідній навчальній правничій дисципліні – “Теорії держави і права”.

Останнім часом з’явилося багато видань з теорії держави і права, що пояснюється, з одного боку, демократизацією державного й соціального життя, а з іншого – формуванням потужної правничої науки в цьому напрямку. Виходять академічні курси, підручники і посібники, підготовлені як колективами вчених, так і окремими авторами. Таким чином, ми можемо вести мову про динамічний розвиток науки теорії держави і права.

Підтримуючи позитивні прагнення, ми поставили за мету упоряд­ку­вати матеріал у навчальному посібнику, який міг би, по-перше, з позицій оновлених концептуальних підходів (людиноцентристської теорії) роз­крити зміст складних теоретичних положень теорії держави і права; по-друге, відповідав би вимогам навчальної програми з підготовки юристів освітньо-класифікаційного рівня “бакалавр”; по-третє – викласти мате­ріал у відносно стислому вигляді.

Іншою особливістю посібника є те, що автори у переважній біль­шості випадків спирались на розробки провідних сучасних вітчизняних вчених у галузі теорії держави і права й тільки у випадку недостатності матеріалу використовували іноземний матеріал. Також тут присутній аналіз класичного матеріалу мислителів минулого, твори яких увійшли до загальносвітової скарбниці. В усіх випадках, коли була така можливість, використовувались джерела кінця ХІХ – початку ХХ століть, тим самим ми намагались мінімізувати вплив тоталітарної епохи входження україн­сь­ких земель до складу іноземних держав. При цьому були повторно розглянуто твори вітчизняних правників того періоду, які не використо­ву­вались до нас у сучасній юриспруденції.

Навчальний посібник розраховано в першу чергу на студентів вищих навчальних юридичних закладів, але може бути, на наш погляд, використаний і для інших юридичних та неюридичних спеціалізацій, а також для громадян, які займаються самоосвітою.

У ході підготовки навчального посібника використовувались науко­ві праці корифеїв, провідних та відомих вчених – В. Б. Авер’янова, А. С. Алексєєва, С. С. Алексєєва, В. А. Бачиніна, С. В. Бобровника, Ю. А. Ве­дєр­ні­кова, Ю. Л. Власова, К. Г. Волинки, В. С. Грекул, В. М. Гор­шнєва, М. С. Грушев­ського, В. Т. Дзюби, О. В. Зайчука, В. С. Ко­валь­ського, В. В. Ко­пєйчикова, А. М. Колодій, О. Л. Копилки, М. Коркунова, М. В. Кравчука, С. Л. Ли­сенкова, В. О. Котюка, В. В. Лаза­рєва, Н. М. Пархоменка, Н. М. Оніщенка, П. М. Рабіновича, Ф. Регель­сбергера, О. Ф. Скакуна, Г. Ф. Шершньова та ін.наступна сторінка >>