Тимков Олексій Володимирович; Палеха Юлія Володимирівна; Мясищева Олена Віталіївна; Щербань Вадим Олегович; Пашенцева Тетяна Іванівн - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Тимков Олексій Володимирович; Палеха Юлія Володимирівна; Щербань... 1 34.11kb.
Тимков Олексій Володимирович; Палеха Юлія Володимирівна; Слюсар Тетяна... 1 33.2kb.
Діагностика творчої уяви старших дошкільників. Яценко Тетяна Володимирівна 1 123.58kb.
Значення лабораторних показників в етіологічній діагностиці інфекційного... 1 24.31kb.
Цвіров Леонід Євгенович; Титаренко Галина Володимирівна; Моргун Ігор... 1 47.12kb.
Левчишина Олена Віталіївна 1 11.75kb.
Антонюк Ольга Володимирівна Новобузьке районне споживче товариство... 1 87.92kb.
Камінська Ольга Володимирівна. Гендерні особливості формування самоставлення... 1 68.97kb.
Ликова Ольга Володимирівна к ф. м н., старший викладач робоча програма 1 287.47kb.
Шевченко Олексій Володимирович 1 46.37kb.
Лисенок Олексій Володимирович 1 75.28kb.
Рішенням Наглядової ради пат «дтек добропільська цзф» 1 26.81kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Тимков Олексій Володимирович; Палеха Юлія Володимирівна; Мясищева Олена Віталіївна; - сторінка №1/1

  1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Кравець Олена Миколаївна;

Члени Лічильної комісії:

Тимков Олексій Володимирович;

Палеха Юлія Володимирівна;

Мясищева Олена Віталіївна;

Щербань Вадим Олегович;

Пашенцева Тетяна Іванівна;

Фомінова Ольга Володимирівна.


  1. Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).
  1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства значних правочинів у зв’язку із залученням компанією DTEK Holdings B.V., юридичною особою за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895, що має юридичну адресу: бул. Схіпхол 231, Тауєр Б, 5-й поверх, 1118 BH, Амстердам Схіпхол, Нідерланди, та/або юридичними особами, в яких DTEK Holdings B.V. прямо або опосередковано володіє більш як 60% акцій або корпоративних прав та які є Активами (Assets) DTEK Holdings B.V. (далі – «Пов’язані особи»), фінансування на суму до 1 500 000 000 (одного мільярда п’ятисот мільйонів) доларів США (далі – «Гранична сукупна вартість фінансування») шляхом випуску боргових цінних паперів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу з процентною ставкою і термінами погашення, передбаченими умовами розміщення відповідних боргових цінних паперів (далі – «Фінансування»), зокрема, надання Товариством поруки (у якості поручителя, або іншим чином), надання Товариством будь-яких інших зобов’язань щодо відшкодування будь-яких збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду з метою забезпечення виконання Товариством всіх платіжних зобов’язань Товариства та Пов’язаних осіб (і) за залученим Фінансуванням та/або у зв’язку з обміном або викупом, повним чи частковим, боргових цінних паперів та (іі) за іншими документами, що укладаються у зв’язку з випуском, обміном або викупом боргових цінних паперів, шляхом укладання договору поруки (далі – «Договір поруки») та будь-яких інших договорів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартість може становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи, але не обмежуючись, усіма та будь-якими додатками до договорів, що зазначені вище (далі – «Транзакційні документи»), та/або додаткових угод про внесення змін до Договору поруки та будь-яких інших Транзакційних документів, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з випуском, обміном або викупом, повним чи частковим, боргових цінних паперів.

  2. Прийняти рішення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства правочинів з Пов’язаними особами, які є правочинами із заінтересованістю у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», за умови, що вони відносяться до правочинів, визначених у п.2.1 цього протоколу.

  3. Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством Договору поруки та інших Транзакційних документів відповідно до п.п. 2.1. – 2.2. цього протоколу здійснюється на наступних умовах:

   1. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови Договору поруки, а також визначає перелік Транзакційних документів, укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства;

   2. Укладання Товариством у подальшому додаткових угод, які змінюють основні умови Договору поруки здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов’язані зі збільшенням Граничної сукупної вартості фінансування;

   3. Укладання Пов’язаними особами Транзакційних документів, зобов’язання за якими забезпечуються за Договором поруки, погоджено відповідними органами управління таких Пов’язаних осіб відповідно до їх установчих (статутних) документів;

   4. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства Договір поруки та будь-які інші Транзакційні документи, а також додаткові угоди (договори, контракти тощо) про внесення змін до Договору поруки та будь-яких інших Транзакційних документів, з урахуванням обмежень, встановлених п. 2.3.1 та 2.3.2. цього протоколу.