В.І. Гатальської «Технологія групового навчання англійської мови у школі на основі використання упмк елантес» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Технологія колективно-групового навчання 1 34.92kb.
Навчання аудіювання на уроках англійської мови у 7 класі М. 3 482.28kb.
Відділ освіти 1 184.05kb.
Практикуму з проблем вивчення англійської мови у початковій школі... 1 27.19kb.
Вчитель англійської мови Паньків Тетяна Василівна 1 46.06kb.
Festivals in Different Countries” Розробила: Петренко К. О. 1 43.48kb.
Варченко Н. М., вчитель першої категорії Богодухівського колегіуму... 1 96.16kb.
Навчальний посібник «Методика навчання англійської мови у початковій... 1 33.41kb.
Звіт про проведення декади англійської мови в початковій школі з 13. 1 44.27kb.
Матеріали для використання на уроках англійської мови в початковій... 1 121.7kb.
Методичні рекомендації вчителям щодо використання тестових технологій... 1 19.12kb.
Затверджую заступник міського голови, завідуючий відділом освіти О. 1 155.94kb.
Таращанський 1 219.63kb.

В.І. Гатальської «Технологія групового навчання англійської мови у школі на основі - сторінка №3/4

1.4. ТЕОРЕТИЧНА БАЗА ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛАНТЕС


Технологія ЕЛАНТЕС, базуючись на сучасних підходах, методах, принципах та засобах викладання іноземної мови у школі, містить у собі оптимально інтегровані елементи традиційної методики, програмованого та розвивального навчання, риси комплексної індивідуалізації навчання.

Технологія ЕЛАНТЕС має такі основні ознаки педагогічної технології: • концептуальність,

 • системність,

 • керованість,

 • ефективність,

 • відтворюваність.

Технологія ЕЛАНТЕС спирається на загальнодидактичні принципи: науковість, наочність, послідовність, систематичність, доступність, міцність, свідомість, зв’язок теорії з практикою.

Принципи індивідуалізованого навчання дозволяють раціонально та ефективно використовувати час на уроці, навчати та розвивати кожного учня.

Автор технології дотримується трикомпонентної структури дидактичного процесу, у якому компонент навчально-пізнавальної діяльності, мотиваційний компонент та компонент управління навчальною діяльністю учня знаходяться у тісному взаємоз’вязку.

Суть технології полягає в тому, щоб, спираючись на постійний зворотний зв'язок, який забезпечується автоматизацією перевірки і оцінювання самостійної діяльності учня з УПМК ЕЛАНТЕС, гарантувати досягнення чітко поставлених цілей. Кінцевий результат запрограмовано на різних рівнях навчально-тренувальної діяльності учнів. При цьому результат, досягнутий кожним учнем, порівнюється з еталонними ознаками поставленої мети, тобто здійснюється постійний контроль ступеня просування учнів до намічених цілей, що супроводжується діагностикою та відповідною корекцією ходу навчання.

Отже, технологія ЕЛАНТЕС – це систематичне і послідовне втілення на практиці спроектованого процесу навчання, а також система методів і засобів для досягнення мети і умови управління цим процесом кожного учня і групи в цілому.

Структура уроку може бути лінійна або нелінійна (розгалужена) залежно від особового складу групи, індивідуальних особливостей учнів та задач, які вирішуються на уроці.


1.5. ВІДТВОРЮВАНІСТЬ ДОСВІДУ


Дана технологія гнучка і проникаюча. УПМК ЕЛАНТЕС дозволяє легко інтегрувати її в будь-який педагогічний процес навчання у школі. Вона дозволяє організувати та оптимізувати процес навчання, звільняє вчителя від значної частини рутинної роботи на уроці та після нього, значно зменшує навантаження учнів домашніми завданнями, створює умови для всебічного розвитку здібностей учнів та творчої співпраці вчителя з учнями.

Результати практичного використання технології ЕЛАНТЕС різними вчителями у навчанні англійської мови з 1996 року та тестування з різних предметів з 2003 року свідчать про її доступність та технологічність.

В.І. Гатальська постійно проводить семінари для вчителів навчальних закладів Києва. Анкетування вчителів столиці, які відвідували її семінари та практичні заняття, свідчать про готовність педагогів до використання даної технології в професійній діяльності.

1.6. ВИСНОВКИ


Виходячи з теми та змісту, педагогічний досвід В.І.Гатальської має риси комплексного досвіду.

За рівнем творчої самостійності ППД – новаторський, оскільки це досвід-дослідження практичного використання авторської технології навчання, який представляє принципово нові для системи освіти педагогічні рішення.

За кількістю авторів – індивідуальний.

За кількістю носіїв досвіду – груповий.


1.7. ПОШИРЕННЯ ППД


Відповідно до «Положення про виявлення, вивчення, узагальнення та поширення ППД в ІППО КУ імені Бориса .Грінченка в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації та у міжкурсовий період» кафедра мов і літератур рекомендує організовувати:

- виступи автора передового педагогічного досвіду Гатальської В.І. на міських науково-практичних конференціях, семінарах, методичних об’єднаннях, курсах підвищення кваліфікації;

- проведення відкритих уроків, занять, семінарів для вчителів столиці;

- публікації у фахових періодичних виданнях, веб-сайтах ІППО та КУ імені Бориса Грінченка;

- участь у виставках на міських конференціях.

1.7. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛАНТЕС


Технологія ЕЛАНТЕС - це модель педагогічної діяльності, яка охоплює етапи проектування, організації і проведення навчального процесу із забезпеченням комфортних умов для учнів та вчителя. Дана технологія гарантує досягнення запрограмованого результату навчання на будь-якому етапі навчального процесу, а також кінцевого результату навчання у школі.

Технологія ЕЛАНТЕС забезпечує ефективне управління навчанням групи та максимально доцільну індивідуалізацію навчання на кожному уроці і протягом усього періоду навчання у школі. Учень постійно знаходиться в центрі уваги. Він є активним учасником (суб’єктом) процесу навчання, враховуються вікові та індивідуальні особливості його розвитку.

До складу технології ЕЛАНТЕС входять


 • електронна платформа, яка складається з 4 модулів (програм),

 • бібліотека комп’ютеризованих мультимедійних навчальних курсів, які забезпечують навчання англійської мови від 4-го по 12 клас;

 • методика викладання з використанням готових мультимедійних навчальних курсів, створених у середовищі ЕЛАНТЕС;

 • технологія створення мультимедійних навчальних курсів;

 • програма управління мережею мультимедійних комп’ютерів.

Отже, технологія ЕЛАНТЕС охоплює весь технологічний цикл педагогічної діяльності:

 • проектування навчального процесу на весь період навчання учня у школі,

 • тематичне проектування навчальних мультимедійних курсів, інтегрованих у навчальний план,

 • методику навчання усіх видів мовленнєвої діяльності з використанням мультимедійних курсів,

 • систематичне результативне навчання у віртуальному мовному середовищі,

 • постійний контроль, діагностика труднощів та коригування навчання кожного учня,

 • технологію створення навчальних мультимедійних курсів,

 • технологію використання УПМК ЕЛАНТЕС в управлінні навчанням окремої групи та навчанням необмеженої кількості груп і різних предметів;

 • технологію моніторингу роботи вчителів та класів;

 • технологію навчання вчителів роботі з УПМК ЕЛАНТЕС.

1.7.1.ПЛАТФОРМА ЕЛАНТЕС


Завдяки технічним можливостям сучасних електронних засобів створено авторську Платформу (або УПМК) ЕЛАНТЕС.

ПЛАТФОРМА ЕЛАНТЕС – це технічний засіб, до складу якого входять • Конструктор автора (для створення ММК, - мультимедійних курсів)

 • Асистент викладача (для керованої навчально-тренувальної діяльності учнів на уроці)

 • Домашній репетитор (для навчання вдома)

 • Журнал успішності (для моніторингу та діагностики якості навчання)

ПЛАТФОРМА ЕЛАНТЕС дає можливість реалізувати наступні вимоги щодо ефективного навчання іноземної мови:

 • створити віртуальне мовне середовище;

 • індивідуалізувати навчання;

 • інтенсифікувати навчальний процес;

 • забезпечити оптимальне дозування змісту навчання;

 • урізноманітнити форми і види навчально-тренувальної діяльності учнів;

 • забезпечити високу інтерактивність навчальної діяльності учнів;

 • забезпечити оперативний зворотній зв’язок;

 • формалізувати об’єктивний контроль та оцінку навчальної діяльності;

 • забезпечити можливість необмеженого повторення навчального матеріалу та тренування учнів з метою досягнення

бажаного результату навчання;

 • забезпечити оптимальність організації навчального процесу;

 • забезпечити ефективність управління самостійною навчальною діяльністю учня і групи в цілому;

 • забезпечити комфортність умов для учня та вчителя.

1.7.2. ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У КЛАСІ

З ВИКОРИСТАННЯМ УПМК ЕЛАНТЕС


Методика навчання іноземної мови з використанням УПМК ЕЛАНТЕС поєднує в собі елементи традиційних і сучасних методів викладання.

Традиційна структура уроку в школі передбачає початок, основну та заключну частини. Згідно з технологією ЕЛАНТЕС структура уроку може бути лінійна, як при традиційному навчанні, або нелінійна (розгалужена) залежно від особового складу конкретної групи та завдань уроку.

Методичні етапи лінійної структури уроку, коли усі учні працюють відповіідно до єдиного плану:


 • етап презентації

 • етап тренування

 • етап практики

Методичні етапи нелінійної структури уроку:

І частина – навчання всієї групи (пояснення нового матеріалу, аналіз помилок, перевірка домашнього завдання, і т.ін.)

ІІ частина -

а) навчально-тренувальна діяльність усіх учнів у віртуальному середовищі ЕЛАНТЕС з різними комп’ютерними програмами;

б) навчально-тренувальна діяльність частини учнів у віртуальному середовищі ЕЛАНТЕС з однаковими або різними комп’ютерними програмами та індивідуальна робота вчителя з окремими учнями.

1.7.3. ХАРАКТЕРИСИКА ЕТАПІВ УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1.7.3.1. ЕТАП ПРЕЗЕНТАЦІЇ


Етап презентації проводить учитель особисто згідно з програмою і поурочним планом, використовуючи традиційні засоби навчання, такі, як підручник, дошка, демонстраційні таблиці чи ілюстрації, фотографії, відео, аудіоматеріали тощо. Цей етап у середньому триває 5-10% уроку.

1.7.3.2. ЕТАП ТРЕНУВАННЯ


Етап тренування на уроці зазвичай відбувається у віртуальному мовному середовищі УПМК ЕЛАНТЕС, завдяки якому учитель має змогу організувати самостійну навчальну діяльність кожного учня, а учень має можливість її реалізувати і підготуватися до третього етапу уроку – практичного. Він відбувається на кожному уроці і триває в середньому 35-40% часу уроку, залежно від типу, цілей уроку та етапу навчання у школі.

Етап тренування з електронним асистентом на уроці створює психологічно комфортні умови для учня і вчителя, що сприяє результативності навчання.

УПМК ЕЛАНТЕС у порівнянні з традиційним уроком подовжує час перебування учня у віртуальному мовному середовищі в декілька разів. На етапі тренування учні працюють індивідуально, кожний у своєму темпі, але за єдиною програмою, згідно з поурочним планом, і така робота дозволяє вчителю ефективно підготувати кожного учня до групових форм практики.

Комп’ютерні уроки побудовані таким чином, що різниця у знаннях і навичках учнів незначна, отже, не заважає рівноправному спілкуванню.


1.7.3.3. ЕТАП ПРАКТИКИ


Практика мовленнєвої діяльності учнів триває в середньому 40% часу уроку і залежить від мети уроку, типу уроку і характеру навчального матеріалу, який вивчається на даному уроці, з яким щойно учні працювали на етапі тренування.
1.7.3.3.1. ПРАКТИКА МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

Після роботи з комп’ютеризованим уроком з аудіювання учні практично готові до обговорення вивченого матеріалу. Це може бути стислий чи детальний переказ почутого, розповідь, опис, розмірковування, висловлення власного ставлення до почутого - залежно від навчального матеріалу, який опрацювали учні, і завдань та форм роботи, які запланував учитель.
1.7.3.3.2. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ

Після роботи з комп’ютеризованим уроком учні виконують різні види писемного мовлення, наприклад: переказ, складання плану прослуханого тексту, резюме до тексту, опис тощо.
1.7.3.3.3. ПРАКТИКА ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

Завдяки УПМК ЕЛАНТЕС учні проходять підготовчий етап за комп’ютером. Різні види рецептивно-репродуктивних вправ, у тому числі і комп’ютеризовані мікро діалоги, готують кожного учня до подальшого спілкування, до того, щоб вести реальний діалог.

1.7.4. ГРУПОВІ МЕТОДИ РОБОТИ


Після роботи з комп’ютеризованим уроком діалогічного мовлення, учні працюють парами у групі, що передбачає переміщення учасників спілкування та зміну мовленнєвих партнерів, наприклад, за типом “каруселі”. Учні на цьому етапі працюють з опорними текстами українською мовою на основі щойно опрацьованих комп’ютеризованих діалогів. У діалозі учні вживають ті фрази чи репліки англійською мовою, які вони щойно опрацювали за комп’ютером.

1.7.4.1. РОБОТА В МІНІ-ГРУПАХ

Наступний етап практики передбачає роботу учнів у невеликих групах: парах чи трійках і передбачає створення ними своїх діалогів за завданнями вчителя. При цьому учні працюють вже без опорних текстів. Така поетапна робота знімає психологічний бар’єр і дозволяє “розговорити” навіть дуже сором’язливих учнів, і вони починають упевнено користуватись фразами, які вивчили, у реальному спілкуванні.

1.7.5. КОНТРОЛЬ НАВЧАННЯ


Контроль певних навичок та вмінь, таких, як навички аудіювання, читання, граматичні, орфографічні навички, та ступінь сформованості лексико-граматичної правильності письма, - усе це формалізується і перевіряється за допомогою УПМК “ЕЛАНТЕС”, завдяки якому вчитель має змогу проводити контроль цілеспрямовано, об’єктивно, систематично.

Досвід використання УПМК “ЕЛАНТЕС” показує, що в учнів не виникає негативного ставлення до контролю і оцінок, навіть низьких, якщо вони знають, що контроль є складовою частиною навчання і дає можливість учителю вчасно їм допомогти, а це, у свою чергу, постійно підвищує їх рівень знань і вмінь. Важливим є те, що учні завжди можуть повторно виконати невдалий урок, що за низький результат їх не тільки не каратимуть, а ще й допоможуть розібратися з помилками. Оскільки учні, у більшості випадків, отримують досить високі результати, то успіх додає їм впевненості у собі та стимулює до навчання.

Посильність завдань для кожного учня, чітка та зрозуміла структура мультимедійних уроків, можливість виправити свою оцінку, наочність прогресу, - все це підвищує мотивацію учнів до навчання.

1.7.5.1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ


Поточний контроль мовленнєвих навичок та вмінь здійснюється постійно і безпосередньо як на етапі тренування, так і на етапі практики. Завдяки УПМК ЕЛАНТЕС можна практично реалізувати такі функції контролю, як функцію зворотного зв’язку, оціночну, навчальну і розвивальну.

На етапі тренування контроль проходить в УПМК ЕЛАНТЕС, а на етапі практики контроль правильності дій учня проводиться вчителем або самими учнями: у процесі спілкування учні коректують один одного. Контроль і корекція відбуваються в доброзичливій атмосфері, що знімає психологічний бар’єр і сприяє практичному використанню учнями мови.

На основі результатів поточного контролю вчитель отримує інформацію про ступінь ефективності навчання, що дає йому можливість своєчасно виявляти та коригувати навчальну діяльність учнів. УПМК ЕЛАНТЕС дає можливість постійно тримати в полі зору рівень навчання кожного учня протягом усього періоду навчання.

1.7.5.2. РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ


Рубіжний контроль теж проводиться в УПМК ЕЛАНТЕС після закінчення роботи над певною темою, у кінці семестру чи навчального року. Його метою є визначення та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів у оволодінні іншомовними навичками та вміннями за певний відрізок часу та по завершенні певного етапу навчальної роботи.

1.7.6. КОМП’ЮТЕРНИЙ УРОК В УПМК ЕЛАНТЕС


Мінімальною методичною одиницею навчання і основним засобом керування тренувальною діяльністю учня у віртуальному середовищі ЕЛАНТЕС є комп’ютерний мультимедійний урок. Комп’ютерний мультимедійний урок виконує навчально-тестові або чисто тестові функції. Кожний комп’ютерний урок складається з комплекту різних, послідовних, інтерактивних вправ.

Структура комп’ютерного уроку, підбір вправ, послідовність виконання самих вправ закладається на рівні проектування, згідно сценарію викладача-методиста.

Сценарій уроку проектується автором комп’ютерних навчальних курсів відповідно до того, яким мовним матеріалом наповнюється комп’ютерний урок, і яку головну мету переслідує автор, створюючи цей урок, - тобто, які мовленнєві навички будуть формуватись, автоматизуватись чи тестуватись за допомогою цього комп’ютерного уроку.

1.7.6.1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ КОМП’ЮТЕРНИХ УРОКІВ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ЕЛАНТЕС


1) Комп’ютерний урок обов’язково пов’язаний з головним курсом навчання за змістом і рівнем складності.

2) Комп’ютерний урок має стрижень на основі навчального мовного матеріалу, який обумовлює подальший підбір і послідовність вправ.

3) Комп’ютерний урок будується за принципом від загального до конкретного, від простого до складного.

4) Комп’ютерний урок забезпечує багаторазове пред’явлення одного й того ж мовного матеріалу з різним ступенем дискретності у різних інтерактивних вправах. Матеріал комп’ютерного уроку поділяється на такі частини за змістом, що дозволяє кожному учню зрозуміти і запам’ятати цей матеріал.

5) Комп’ютерний урок містить у собі достатньо інформаційного і директивного матеріалу для самостійної навчальної діяльності учня.

6) Комп’ютерний урок забезпечує комплексний розвиток та активізацію різних видів мовленнєвої діяльності.

7) Комп’ютерний урок є завершеним за змістом і сценарієм, і самодостатнім за методичним наповненням.

8) Комп’ютерний урок забезпечує достатній рівень тренування учня для подальшого практичного застосування засвоєного ним матеріалу в різних видах мовленнєвої діяльності на уроці.

9) Комп’ютерний урок має еталонні відповіді, з якими автоматично порівнюються відповіді учня, і, після виконання уроку учню пред’являється протокол помилок з еталонними відповідями.

10) Комп’ютерний урок містить достатню кількість завдань і запитань для того, щоб, по-перше, дати можливість учню зрозуміти і запам’ятати навчальний матеріал, по-друге, мати можливість детально проаналізувати і точно оцінити, наскільки адекватно учень розуміє даний матеріал, які є в нього проблеми, щоб можна було вчасно допомогти йому ліквідувати недоліки.

11) На виконання кожної вправи чи під-вправи комп’ютерного уроку, тобто на кожний крок учня, виділяється певна кількість часу, достатня для виконання учнем завдання і його перевірки. По закінченні часу програма автоматично переключається на наступне завдання. Оскільки навчальний урок у школі має певні часові рамки, то і комп’ютерний урок має обмеження у часі для того, щоб його можна було використовувати на уроці.

12) Комп’ютерний урок оцінюється по 100-бальній шкалі. Значна кількість різних запитань та міні завдань дає можливість ретельно оцінити кожний крок учня. Це значно підвищує валідність, надійність та практичність комп’ютерного уроку.

Таким чином, комп’ютерний урок за технологією ЕЛАНТЕС характеризується


 • чіткою структурою,

 • строгістю і точністю відбору мовного матеріалу,

 • чітким дозуванням і послідовністю подачі матеріалу,

 • посильністю змісту і типів вправ,

 • обмеженням часовими рамками,

 • тематичною і методичною єдністю.

1.7.7. ТЕХНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ ЕЛАНТЕС


Кожний комп’ютерний урок – це комплекс різних інтерактивних вправ, і виконуються вони в реальному режимі часу. Комп’ютерні уроки, створені за технологією ЕЛАНТЕС, забезпечують паралельне оволодіння навчальним матеріалом і формування різних видів навичок і вмінь учнів. Разом з тим у кожному типі вправ можна визначити домінуючу функцію, завдяки якій можлива класифікація різних типів вправ.

1.7.7. 1. БАЗОВА ГРУПА ВПРАВ:


 • поєднання відповідних текстових рядків

 • упорядкування текстових рядків

 • вибір відповіді за малюнком

 • вибір одної правильної відповіді

 • вибір декількох правильних відповідей

 • розподіл текстових рядків у групи

1.7.7. 2. ВПРАВИ ДЛЯ РОБОТИ З ТЕКСТОМ:


 • корекція тексту

 • заповнення пропусків у тексті словами

 • заповнення пропусків у тексті словами ( підключення “зайвих слів”)

1.7.7.3. ВПРАВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА:


 • складання слів з букв, складання з даних слів речень

 • диктант

 • переклад, трансформація

1.7.7. 4. ВПРАВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ:


 • практика вимови

 • вправа для навчання реактивного реплікування

 • вправа для навчання ініціативного реплікування

1.7.8. СПОСОБИ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В УПМК ЕЛАНТЕС


1.7.8.1. Глосарій – це презентаційна панель, яка дає можливість ознайомити учнів з певними іноземними словами, транскрипцією, перекладом на українську мову. Учні мають змогу почути вимову кожного слова у глосарії.

1.7.8.2. Медіаплеєр – це презентаційна панель, яка дає можливість пред’являти відео чи аудіофрагмент одночасно з опорними текстами запитань для майбутньої інтерактивної діяльності учня.

1.7.8.3. Текстова панель – це презентаційна панель, яка пред’являє текст з можливим аудіофрагментом та ілюстрацією одночасно з опорними текстами запитань для майбутньої інтерактивної діяльності учня.

1.7.8.4. Комбінована панель - це додаткова презентаційна панель, яка дає можливість пред’являти відео чи аудіо фрагмент, текст, ілюстрації перед будь-якою вправою автономно.

1.7.8.5. Презентація аудіоматеріалу відбувається одночасно з текстом. Аудіофрагмент може подаватись під час роботи учня над завданням.

1.7.9. ВИДИ КОМП’ЮТЕРНИХ УРОКІВ


У середовищі ЕЛАНТЕС можна створювати як навчально-тренувальні, так і тестові комп’ютерні уроки. Сценарій уроку проектується і реалізується автором. Комплекс вправ, добір і послідовність виконання самих вправ, обсяг навчального матеріалу, кількість пред’явлень, час виконання кожної вправи чи підвправи - усе це закладається на етапі проектування, але все це можна і змінити, якщо в цьому є необхідність. УПМК ЕЛАНТЕС дає можливість скористатись поліфункціональністю сучасного мультимедійного комп’ютера і забезпечити комплексний вплив на учня завдяки підключенню різних видів інформації, що значно підвищує рівень навчання.

1.7.9.1. НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ УРОКИ


Навчально-тренувальний комп’ютерний урок умовно поділяється на

 • підготовчий етап,

 • етап презентації навчального матеріалу,

 • етап активізації навчального матеріалу.

Згідно з функціями певного етапу добираються відповідні вправи. У більшості випадків підготовчий етап починається зі словника. Презентаційна панель Glossary дає можливість ознайомити учнів з необхідними, для розуміння тексту, іноземними словами, їх транскрипцією, перекладом на українську мову. Учні мають змогу почути вимову кожного слова у глосарії і мають час для того, щоб запам’ятати. Далі йдуть одна-дві вправи на активізацію слів. Після цього, на етапі презентації навчального матеріалу, учень уперше знайомиться з відео, аудіосюжетом чи текстом. Перед презентацією навчального матеріалу учні мають змогу познайомитись із завданням чи запитаннями, на які вони повинні будуть дати відповідь після перегляду. УПМК ЕЛАНТЕС дає можливість чітко дозувати навчальний матеріал, точно подавати його за сценарієм методиста, автора уроку.

Хоч комп’ютерні уроки сприяють формуванню і тренуванню різних навичок та вмінь учнів, проте їх можна поділити на певні групи, згідно з тим, яку головну мету переслідує автор, тобто які основні навички та вміння передбачається формувати чи тренувати.


1.7.9.1.1. НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ

Принципи організації самостійної навчальної діяльності в УПМК ЕЛАНТЕС дають реальну можливість учню навчитись сприймати іншомовне мовлення на слух. Завдяки тому, що кожний учень працює у навушниках, він не відволікається і дійсно працює самостійно, без втручання однокласників чи вчителя. Така робота сприяє розвиткові уваги, оперативної та довготривалої пам’яті, вчить сприймати на слух мову різних людей, з різними акцентами.

Для цього типу уроків добір вправ залежить від типу аудіотексту. Якщо це текст-опис, то комплекс вправ та способи пред’явлення матеріалу спрямовані на те, щоб допомогти учню зрозуміти та запам’ятати ознаки об’єкта або факти.

Якщо це фабульний аудіотекст, то вправи добираються такі, які дозволяють зрозуміти та запам’ятати перебіг подій чи вчинки персонажів, відтворити логіко-смислові зв’язки між окремими фактами.

Комп’ютерний урок для навчання аудіювання починається з підготовчого етапу: презентаційна панель Glossary знайомить учнів з важливими для розуміння матеріалу словами, далі йдуть інтерактивні вправи на закріплення лексики.

Перед першим пред’явленням навчального матеріалу учні мають можливість познайомитись із завданням та запитаннями, на які згодом вони повинні будуть дати відповіді. Через певний час програма автоматично запускає відео чи аудіо фрагмент. Опорний текст у вигляді стверджувальних речень чи запитань допомагає слухачу звернути увагу на необхідну інформацію і запам’ятати її для того, щоб згодом вибрати правильну відповідь. Далі йдуть вправи, які повторно пред’являють матеріал з різним ступенем дискретності. Типи вправ та завдання до них сприяють розумінню і запам’ятовуванню інформації для подальшої роботи з нею на етапі практики вже після виконання комп’ютерного уроку.

1.7.9.1.2. НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ

Читання як вид мовленнєвої діяльності є однією з головних практичних цілей навчання іноземної мови, разом з тим читання відіграє важливу роль і як засіб навчання: допомагає в оволодінні мовним, граматичним матеріалом, сприяє розвитку навичок аудіювання та письма.

Оскільки читати зручніше надруковані тексти, то навчання читання повинно базуватися, в основному, на використанні книг і вправ до них. Комп’ютерні уроки з текстами для читання в УПМК ЕЛАНТЕС, в основному, мають контрольний характер, тому кількість їх невелика. Окрім того, всі комп’ютерні уроки і тести містять різноманітну текстову інформацію: інструкції, завдання, запитання, різні текстові вправи, - тобто текст, у переважній більшості випадків, використовується як засіб навчання. Оскільки читання має багато спільного з аудіюванням та письмом, то поєднання та комбінація тексту з відео та аудіо інформацією, з ілюстраціями забезпечує паралельне розвиток різних видів навичок та вмінь, у тому числі і навичок та вмінь читання іншомовних текстів.


1.7.9.1.3. НАВЧАННЯ ГОВОРІННЯ

УПМК ЕЛАНТЕС створює необхідні умови для формування в учнів фонетичної компетенції завдяки можливостям підключення звуку, дозування матеріалу, інтерактивності вправ, можливості записувати мовлення учнів та порівнювати з еталоном, можливості повторювати чітко фрагментовані частини речень, слів, окремі звуки.

Комп’ютерні уроки, які створені для формування та розвитку мовленнєвих навичок, містять у собі комплекси вправ, які дозволяють учню практикуватись у вимові, порівнюючи своє мовлення з еталонним. Учням спочатку дається опора у вигляді тексту англійською мовою та звукового супроводу. Завдання учня - повторити фразу, яку він бачить та чує якомога ближче до еталону. Наступний етап - це вимова цієї ж фрази чи репліки англійською мовою з опорою на текст українською мовою. Наступний комплекс різних вправ дає можливість протягом одного комп’ютерного уроку багато разів чути і повторювати одні й ті ж слова, фрази, репліки. На початковому етапі навчання така кількість повторень досягає 30 разів, на середньому і старшому етапі - приблизно 10 – 15 разів. Така кількість повторень непомітна для учнів завдяки різноманітним інтерактивним вправам, з яких складається комп’ютерний урок. Після виконання такого уроку практично всі учні можуть вільно користуватись вивченими фразами на етапі практики, що створює сприятливі психологічні умови для спілкування у групі.

На етапі практики учні працюють із спеціально розробленими посібниками для парних робіт, які містять спеціальні вправи для повторення матеріалу, з яким щойно працювали за комп’ютером, а також вправи та завдання на використання вивченого матеріалу в інших ситуативних діалогах.

1.7.9.1.4. НАВЧАННЯ ПИСЬМА

УПМК ЕЛАНТЕС дає можливість перекласти на комп’ютер рутинну, але таку важливу роботу, як формування навичок, пов’язаних із засвоєнням звуко-буквенних відповідностей; навчання орфографії, формування лексико-граматичної правильності письма.

В УПМК ЕЛАНТЕС можна створювати різні інтерактивні завдання, які дозволяють організувати ефективне оволодіння учнями технікою письма: вправи на списування чи вписування; вправи для запису на слух, диктанти різних видів. Оскільки творчі роботи учнів комп’ютери не можуть перевіряти, тому це робить учитель. Але якісно підготувати учнів до творчої роботи можна за допомогою комп’ютерних уроків.


1.7.9.1.5. НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ

Граматичні комп’ютерні уроки побудовані за принципом одної складності, тобто, якщо вивчається граматична структура, то лексичне наповнення повинно бути досить просте, щоб не ускладнювати процес навчання.

Комп’ютерні уроки граматики, створені в УПМК ЕЛАНТЕС, поділяються на навчально-тренувальні, тренувальні, узагальнювальні та тестові.

Навчально-тренувальні комп’ютерні уроки містять у собі граматичні правила з прикладами, які подаються учневі перед вправою. Сам урок побудований таким чином, що дозволяє зрозуміти те граматичне явище, якому присвячений цей урок. Добір вправ та завдань, послідовність подачі матеріалу та поступовість у наростанні труднощів сприяють успішному навчанню учнів.

Тренувальні комп’ютерні уроки побудовані таким чином, що сприяють автоматизації граматичних навичок.

Узагальнювальні комп’ютерні уроки систематизують певний матеріал, дають можливість зрозуміти взаємозв’язок певного граматичного явища з іншими. Наприклад, окремі комп’ютерні уроки присвячені темам: Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous, а узагальнювальний комп’ютерний урок Continuous Tenses дає можливість краще зрозуміти та систематизувати принципи вживання та функції Continuous Tenses в англійській мові.

1.7.9.2. ТЕСТОВІ КОМП’ЮТЕРНІ УРОКИ


Навчальні курси, побудовані в УПМК ЕЛАНТЕС, передбачають узагальнення та контроль матеріалу після серії навчально-тренувальних уроків.

Комп’ютерний тест, як і комп’ютерний урок, створений в УПМК ЕЛАНТЕС, складається з комплексу різних вправ, які дають можливість визначити рівень сформованості певних мовленнєвих навичок та вмінь учнів, ступінь засвоєння учнями мовного та граматичного матеріалу згідно програми навчання, дозволяють вчасно виявити проблеми кожного учня і допомогти подолати їх.

Кожна відповідь до кожного завдання тестованого оцінюється в балах, що в сумі складає 100 балів за весь тест. Практика показує, що 100-бальна шкала є найбільш гнучкою та точною для оцінювання.

Завдання та інструкції в тестах чіткі, короткі і однозначні. Критерії оцінювання теж чіткі і зрозумілі для учнів, тому учні ставляться до тестів позитивно і виконують тести швидко і результативно.
<< попередня сторінка   наступна сторінка >>