Вступ до літературознавства - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Вступ до літературознавства змістовий модуль І. Історико-літературні... 1 122.64kb.
Лекція Основна проблематика дослідження порівняльного літературознавства... 1 25.37kb.
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Історія української літературної... 2 407.34kb.
Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 1 64.33kb.
Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 1 59.11kb.
Питання до іспиту зі вступу до літературознавства 1 22.41kb.
Питання до іспиту зі вступу до літературознавства (стаціонар) 1 27.48kb.
Історія українського літературознавства ХХ століття Теми змістових... 2 363.19kb.
Історія літературознавства ХХ століття Теми змістових модулів 1 322.24kb.
Диплом І ступеня нагороджені: Відділення літературознавства, фольклористики... 1 98.61kb.
Запрошуємо вас взяти участь у четвертій всеукраїнській науковій конференції... 1 45.56kb.
Лекція Основна проблематика дослідження порівняльного літературознавства... 1 25.37kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Вступ до літературознавства - сторінка №1/1
електронний навчально-методичний комплекс

курсу Вступ до літературознавства

1. перелік змістових модулів
Змістовий модуль 1. Літературознавство як наука. Феномен мистецтва. Змістовий модуль 2. Жанрова система літератури. Зміст і форма твору. Змістовий модуль 3. Рівні художньої мови твору.
Теми лекційних занять
ТЕМА1.1. Предмет літературознавства.

У цій темі розглядаються основні (історія літератури, теорія літератури, літературна критика) та допоміжні (бібліографія, герменевтика, текстологія, компаративістика, перекладознавство) галузі літературознавства; а також розкриваються зв'язки літературознавства з іншими науками.


ТЕМА 1.2. Феномен мистецтва.

У цій темі розкривається поняття мистецтва, художнього образу, деталі; подається класифікація образів і художніх деталей; характеризується специфіка художньої літератури як мистецтва слова, стисло розглядається суть літературного процесу, його складників.


ТЕМА2. 1. Літературні роди і види

У цій темі подаються поняття роду, жанру, жанрової форми; докладно характеризуються роди (епос, лірика, драма) та основні жанри кожного з родів: казка, легенда, билина, дума, елегія, ода, псалом, роман, повість, оповідання, новела, трагедія, комедія, власне драма, байка тощо.
ТЕМА 2.2. Зміст і форма твору

Передовсім тут увага зосереджується на феномені художнього тексту та складниках мистецького змісту, описуються поняття "тема", "ідея", "конфлікт", "фабула". Окремо виясняються взаємозв'язки тем та ідей, мотивів і фабули.


ТЕМА2. 3. Композиція твору

У межах теми розглядаються такі основні питання: 1) складові композиції (сюжет і позасюжетні елементи); 2) сюжет і його етапи; 3) композиція ліричного твору.


ТЕМА3. 1. Художня мова

У межах теми розглядаються такі основні питання:

1) мова як засіб художнього відображення світу;

2) лексика художнього твору;

3) тропи;

4) синтаксичні фігури;

5) фоніка.
ТЕМА3. 2. Основи віршування

У межах теми розглядаються такі основні питання:

1) мова прозова і віршова;

2) клавзула; рима;

3) основні способи римування;

4) системи віршування;

5) строфіка.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І, 2.

Літературознавство як наука. Феномен мистецтва. Жанрова система літератури. Зміст і форма твору.


Семінарське заняття ч.1
ТЕМА: Предмет літературознавства. Феномен мистецтва.

Роди художньої літератури.


1. Мистецтво, його види.

2. Образ. Види образів.

3. Художня деталь.

4. Література - мистецтво слова. Літературний процес.

5. Поняття роду, жанру, жанрової форми.

6. Сутність епосу.

7. Сутність та історія розвитку лірики.

8. Сутність та історія розвитку драми.


Семінарське заняття ч.2
ТЕМА: Літературні жанри
1. Архаїчні жанри епосу.

2. Сучасні жанри епосу.

3. Класичні жанри лірики.

4. Тематична класифікація.


Семінарське заняття ч. 3.

ТЕМА: Зміст і форма


1. Зміст і форма. Поняття художности.

2. Тема та ідея твору, проблематика.

3. Конфлікт, типи художніх конфліктів.

4. Фабула, співвідношення фабули і сюжету.

5.

Семінарське заняття №4


ТЕМА: Композиція.

1. Основні складники композиції.

2. Сюжет та його різновиди.

3. Основні сюжетні вузли.

4. Композиція ліричних творів.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

Рівні художньої мови твору.

Семінарське заняття №5 - 6
ТЕМА: Лексика і тропи художнього твору

1. Лексика художнього твору, її ідейно-естетичні функції.

2. Прості тропи.

3. Складні тропи

4. Синтаксичні фігури.

5. Фоніка.

6. Фоносимволіка.
Семінарське заняття №7 - 8
ТЕМА: Основи віршування
5. Силабо-тонічна система.

6. Клавзула, рима, її різновиди, функції рим.

7. Способи римування.

8. Експресивні функції віршування.

9. Строфа. Звичайні строфи.

10. Східні строфи.

11. Довільний вірш. Верлібр.


Самостійна робота студентів

1. Основні віхи античного літературознавства.

2. Основні функції літературної критики.

3. Основні жанри літературознавчих досліджень, суть кожного з них.

4. Становлення жанрової системи літератури.

5. Осмислення у літературознавстві проблеми єдності змісту і форми.

6. Функції художніх прийомів (на матеріалі творів на вибір).
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. - к., 1998

2. Літературознавчий словник-довідник. / За ред. Р. Гром'яка і Ю. Коваліва. - К., 1997.

3. Вступ до літературознавства. Хрестоматія. / Упор. Н. Бернадська. - К., 1995.

4. Неділько В. Елементи теорії літератури. - К., 1994.
ДО ТЕМИ 1.2.

1. Як художня література пов'язана з іншими видами мистецтва?

2. Дослідити систему художніх деталей у творах В. Стефаника.

3. Які основні риси ґотики, ренесансу, бароко, класицизму, романтизму, реалізму, модернізму, постмодерну?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. - к., 1998

2. Літературознавчий словник-довідник. / За ред. Р. Гром'яка і Ю. Коваліва. - К., 1997.

3. Вступ до літературознавства. Хрестоматія. / Упор. Н. Бернадська. - К., 1995.

4. Неділько В. Елементи теорії літератури. - К., 1994.
ДО ТЕМИ 2.1.

1. Дослідити історію розвитку родів.

2. У чому художня специфіка билин і дум?

3. У чому специфіка саме української балади?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. - к., 1998

2. Літературознавчий словник-довідник. / За ред. Р. Гром'яка і Ю. Коваліва. - К., 1997.

3. Вступ до літературознавства. Хрестоматія. / Упор. Н. Бернадська. - К., 1995.

4. Неділько В. Елементи теорії літератури. - К., 1994.

ДО ТЕМИ 2.3.

1. Підібрати з української літератури твори, де переважає концентричний сюжет.

2. Дібрати з української літератури твори, де б порушувалася композиція, пояснити цей прийом.

3. Скласти фабульну канву одного з романів О. Гончара.

4. Дібрати художні вияви різних видів конфліктів, відповідь аргументувати.

5. Дослідити різновиди і специфіку таких позасюжетних елементів: портрет, пейзаж, інтер'єр, екстер'єр.

6. Дібрати з сучасної української літератури твори з різними видами сюжету, вибір їх обґрунтувати.

7. Зробити композиційний аналіз десяти ліричних мініатюр сучасних письменників.

8. Визначити позасюжетні елементи у новелі М. Коцюбинського "Поєдинок".


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. - к., 1998

2. Літературознавчий словник-довідник. / За ред. Р. Гром'яка і Ю. Коваліва. - К., 1997.

3. Вступ до літературознавства. Хрестоматія. / Упор. Н. Бернадська. - К., 1995.

4. Неділько В. Елементи теорії літератури. - К., 1994.

ДО ТЕМИ 3.1.

1. Які основні етапи творення української літературної мови?

2. Які естетичні функції виконують синоніми?

3. Підібрати розгорнуті метафори у ранній ліриці М. Рильського.

4. Що є спільне і відмінне між уособленням, алегорією, символом?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. - к., 1998

2. Літературознавчий словник-довідник. / За ред. Р. Гром'яка і Ю. Коваліва. - К., 1997.

3. Вступ до літературознавства. Хрестоматія. / Упор. Н. Бернадська. - К., 1995.

4. Качуровський І. Метрика. - К., 1994

5. Качуровський І. Фоніка. - К., 1994.

6. Качуровський І. Строфіка. - К., 1994.

7. Неділько В. Елементи теорії літератури. - К., 1994.


ДО ТЕМИ 3.2.

1. Дослідити багатство рим у ліриці Є. Плужника.

2. Дослідити засоби ритмізації у прозі Ю. Яновського.

3. Дослідити способи римування та їхні функції у ліриці В. Стуса.

4. Окреслити основні етапи розвитку гекзаметру.

1. З'ясувати основні особливості Шевченкового вірша.

2. Проаналізувати майстерність використання О. Телігою логаед.

3. Яка історія розвитку гайку і танка та рубаїв?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. - к., 1998

2. Літературознавчий словник-довідник. / За ред. Р. Гром'яка і Ю. Коваліва. - К., 1997.

3. Вступ до літературознавства. Хрестоматія. / Упор. Н. Бернадська. - К., 1995.

4. Качуровський І. Метрика. - К., 1994

5. Качуровський І. Фоніка. - К., 1994.

6. Качуровський І. Строфіка. - К., 1994.

7. Неділько В. Елементи теорії літератури. - К., 1994.


Індивідуальна навчально-дослідницька робота

1. Взаємозв'язок літератури з іншими видами мистецтва.

2. Різноманітність виявів художньої деталі (на матеріалі творів Т. Шевченка, В. Стефаника, І. Франка, О. Кобилянської, С. Васильченка, М. Коцюбинської, Г. Тютюнника, В. Шевчука та ін.)

3. Типи асоціювання у поетичній спадщині І. Франка.

4. Художні засоби характеротворення у прозі В. Винниченка.

5. Майстерність метафорики Т. Осьмачки.

6. Художня специфіка неологізмів В. Стуса.

7. Майстерність композиційних прийомів у драматургії В. Винниченка

8. Варіанти сюжету в українській прозі 20-х років ХХ ст.

9. Різноманітність і художня майстерність реалізації конфліктів у малій прозі В. Винниченка.

10. Жанр епітафії у художній трансформації сучасних українських поетів.

11. Багатство фоніки П. Тичини, Є. Маланюка, В. Стуса, О. Ірванця, С. Процюка.

12. Художня майстерність ритміки у В. Стуса.

13. Специфіка розвитку верлібру у сучасній українській поезії.

14. Експресивні функції ритміки в поезії Є. Маланюка і Т.Осьмачки

15. М.Хвильовий про феномен мистецтва.

16. Співвідношення романтичного і реалістичного методів у творчій спадщині М. Коцюбинського.

17. Специфіка виявів основних мистецьких опозицій у сучасному літературному процесі.

18. Проблема "свободи митця та її межі" на прикладі мистецької постаті П. Тичини.

19. Творчість учасників літгурту "Бу-Ба-Бу" як вияв войовничого новаторства.

20. Стильова специфіка сучасної української масової літератури.

21. Дослідити етапи розвитку комедії, трагедії, власне драми.

22. Дослідити становлення літературної критики та її критеріїв.

23. Проаналізувати жанрову специфіку твору сучасної української літератури (на вибір).

24. Дослідити композиційну майстерність поезії В. Симоненка.

25. Дослідити лексичне багатство поезії В. Стуса.

26. Вивчити майстерність метафоричного письма І.Драча.

27. Вивчити різноманітність і майстерність фоніки у поезії П. Тичини.

28. Дослідити специфіку віршування В. Герасим’юка.
Завдання модульної контрольної роботи (зразок)

1. Як пов’язані між собою фабула і сюжет?

2. Назвіть основні позасюжетні елементи композиції твору.
Тестові завдання (зразок)

Які засоби образного змалювання використовуються у цьому уривку?
З журбою радість обнялась…

В сльозах, як в жемчугах, мій сміх,

І з дивним ранком ніч злилась,

І як мені розняти їх?!

(О. Олесь)

А. Оксиморон;

Б сарказм ;

В порівняння;

Г байка;

Д іронія;

Е синекдоха;

Є перифраз.Питання до семестрового екзамену
1. Поняття мистецтва, його види. Суть мистецького образу. Деталь. Символізм мистецтва.

2. Поняття про тропи. Порівняння і його різновиди (просте двочленне, у формі орудного відмінка, заперечне).

3. Композиція ліричних творів.

4. Суть синтаксичної фігури. Перший фігурний тип (інверсія, еліпса, апосіопеза).

5. Етапи розгортання сюжету (експрозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка, пролог, епілог). Особливості композиції драми.

6. Другий фігуральний тип (риторичні запитання, звертання, оклики, заперечення, ствердження).

7. Зміст і форма художнього твору. Художність.

8. Мова прозова і віршова. Ритм і його одиниці (клавзула, рима).

9. Сюжет твору (його співвідношення з фабулою, епічний та ліричний сюжет, зовнішній і внутрішній, хронікальний і авантюрний, концентричний, сюжет "єдиної дії").

10. Третій фігуральний тип (антитеза, анафора, епіфора, кільце, симплока,

асиндетон, полісиндетон, зіткнення, паралелізм).

11. Мова як засіб художнього відтворення світу (народна і літературна; художня; пряма і невласне пряма).

12. Іронія та її ступені (сарказм, інвектива).

13. Архаїчні жанри епосу (казка, переказ, леґенда, міт, сміховинки, співомовки, епопея, билини, думи, поема).

14. Строфа. Різновиди строфічної поезії. Звичайні строфи (катрен, дистих, терцет).

15. Суть літературознавства. Його основні і допоміжні галузі.

16. Різновиди метафори (уособлення, алегорія, символ).

17. Складники змісту твору (тема, ідея, конфлікт, фабула).

18. Фоніка, фоносимволіка.

19. Суть та особливості лірики. Ліричний герой. Концепція походження лірики А. Веселовського.

20. Строфи східного походження (танка, гайку, рубаї).

21. Тематична класифікація лірики (громадянська, інтимна, пейзажна, філософська, релігійна, сатирична).

22. Силабічний і тонічний вірш. Дольник.

23. Суміжні жанри (балада, байка).

24. Способи римування. Білий вірш.

25. Поняття про метонімію. Синекдоха.

26. Довільний вірш і верлібр.

27. Драматичні жанри (трагедія, комедія).

28. Народнопісенний вірш.

29. Новочасні жанри епосу (роман, повість, оповідання, новела, нарис).

30. Експресивні функції віршування.

31. Суть і особливості епосу як роду літератури. Розповідь, опис.

32. Поняття про метафору.

33. Складові композиції твору. Позасюжетні елементи.

34. Фоніка (евфонія, какофонія, алітерація, асонанс, звуконаслідування).

35. Змішані жанри (ліро-епічна поема, лірична та драматична поеми).

36. Рима та її естетичні якості (ориґінальність, глибина, багатство).

37. Специфіка літератури як мистецтва слова. Слово. Літературний процес. Методи, напрями.

38. Тропи. Епітет, його різновиди. Оксиморон.

39. Архаїзми та їх різновиди (старослов'янізми, історизми, власне архаїзми), неологізми (загальновживані і авторські), їх художні функції.

40. Гіпербола. Літота. Антономазія. Евфемізми. Перифраз.

41. Драматичні жанри (власне драма). Особливості міщанської драми, мелодрами, реалістичної і нереалістичної драми. Фарс. Водевіль.

42. Античний вірш.

43. Суть драми як літературного роду. А. Веселовський і М. Вороний про драму.

44. Канонізовані строфи (терцина, сонет, октава, тріолет, секстина, рондель).

45. Змішані жанри (мемуари, щоденник, художній життєпис).

46. Рима - точна і приблизна, внутрішня, окситонна, парокситонна, пропарокситонна, гіпердактилічна. Історія рими, функції рим.

47. Класичні жанри лірики (гімн, дитирамб, псалом, ода, альба, серенада, епіталама, епітафія, епіграма, романс, елегія, послання).

48. Розміри силабо-тонічної системи віршування..
Рекомендована література

Підручники й посібники:
1. Аристотель. Поетика. - К., 1967.

2. Бандура О. Теорія літератури. - К., 1972.

3. Безпечний І. Теорія літератури. - Торонто, 1984.

4. Волинський П. Основи теорії літератури. - К., 1967.

5. Вступ до літературознавства. Хрестоматія. / Упор. Н. Бернадська. - К., 1995.

6. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. - К., 2001.

7. Домбровський В. Українська стилістика. - Мюнхен, 1993.

8. Качуровський І. Метрика. - К., 1994

9. Качуровський І. Фоніка. - К., 1994.

10. Качуровський І. Строфіка. - К., 1994.

11. Моклиця Марія Основи літературознавства. - Тернопіль, 2002.

12. Неділько В. Елементи теорії літератури. - К., 1994.

13. Пахаренко В. Українська поетика. - Черкаси, 2002.

14. Семенюк Г., Гуляк А., Бондарєва О. Версифікація. Теорія і практика віршування. - К., 2003.

15. Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. - к., 1998

16. Фролова К. Цікаве літературознавство. - К., 1990.

17. Хализев В. Теория литературы. - Москва, 1999.
Монографії:

18. Коцюбинська М. Література як мистецтво слова. - К., 1965.


Довідкові видання:
19. Лесин В., Пулинець О. Словник літературознавчих термінів. - К., 1971.

20. Літературознавчий словник-довідник. / За ред. Р. Гром'яка і Ю. Коваліва. - К., 1997.21. Українська література у портретах і довідках. - К., 2000.

22. Українська літературна енциклопедія. - К., 1988. - Т 1, 2.