Загальна хімічна технологія - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма Дисципліни Загальна хімічна технологія 1 131.12kb.
Державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний... 2 435.54kb.
Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним... 1 208.14kb.
Хімічна технологія та інженерія Спеціальність: Хімічна технологія... 1 143.1kb.
Конспект лекцій для студентів спеціальностей 6 1809.92kb.
Державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний... 2 425.58kb.
Довідка гутовський ярослав Йосифович 1 55.08kb.
Основні поняття хімічної технології 1 157.54kb.
Вчена рада хімічного факультету 1 235.23kb.
Донецький національний технічний університет 1 40.31kb.
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання 1 34.34kb.
Діамондоїдні димери – стабільні сполуки з подовженими С—С зв’язками 1 18.62kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Загальна хімічна технологія - сторінка №1/1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

РУБІЖАНСЬКИЙ ФІЛІАЛ

Хіміко-технологічний факультет

Кафедра технології високомолекулярних сполук

ЗАГАЛЬНА ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Самостійна робота

2005
Загальна хімічна технологія. Самостійна робота. Методичні вказівки для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 7.090220 – “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”./ Укладач Бєляєв П.Г - Рубіжне.: РФ СНУ, 2005. - 16 с.

Методичні вказівки містять рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни “Загальна хімічна технологія”, робочу навчальну програму дисципліни, дані про порядок та зміст поточного і семестрового контролю, та рекомендовану літературу.

Розглянуто та схвалено кафедрою ТВМС


Протокол № 6 18 01 2005р.
Завідувач. кафедрою ТВМС Кудюков Ю.П.

Схвалено методичною радою філіалу


Протокол № 5 27 01 2005р.
Голова методичної ради Тімошин А.С.


 1. Загальні відомості
  1. Витяг з робочого навчального плану

У відповідності з робочим навчальним планом спеціальності 7.090220 “Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів” дисципліна “Загальна хімічна технологія” вивчається у 7-му семестрі на денній та у 7-му семестрі на заочній формі навчання.

Робочим навчальним планом передбачається такий обсяг часу, що відводиться на вивчення дисципліни та розподіл його по видам навчальної роботи, кількість індивідуальних завдань та форма семестрового контролю.Види роботи і занять

Обсяг занять, годин

денна форма

заочна форма

Всього відведено годин на вивчення дисципліни

189


Самостійна робота

133

185

Аудиторні заняття

56

4

лекції

28

2

практичні заняття

14

2

лабораторні заняття

14

-

індивідуальні завдання

курсова робота

курсова робота

Семестровий контроль

Іспит, 7сем.

Іспит, 7сем.

Щодо вивчення дисципліни, передбачені два види робіт студентів: аудиторна і самостійна робота студентів.

Аудиторна робота, загальний обсяг якої 56/4 годин (чисельник – денна, знаменник – заочна форма навчання), проводиться у формі лекцій, практичних та лабораторних занять. Для студентів заочної форми навчання аудиторна робота проводиться під час установчої сесії.

Метою аудиторної роботи студентів на денній формі навчання є ознайомлення студентів з теоретичними основами хімічної технології та їх застосування до основних виробництв хімічної промисловості.

Метою аудиторної роботи на заочному відділенні – дати студентам інформацію, необхідну і достатню щодо самостійного засвоєння навчальної програми дисципліни.

Самостійна робота, обсяг якої 133/185 годин, є основною роботою студентів. Метою самостійної роботи є повне засвоєння програми дисципліни.

Зміст самостійної роботи, обсяг та форми контролю приведені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 — Зміст, обсяг та форми контролю самостійної роботіЗміст самостійної роботи

Обсяг, годин

Форма

контролю


денна

заочна

 1. Опрацювання програмного матеріалу
57

129

поточний і

модульний

контроль


 1. Підготовка до практичних та лабораторних занять

20

-

поточний і

модульний

контроль


 1. Виконання курсових робіт

56

56

захист курсової роботи

Види занять, їх потижнева тематика та поточний контроль вивчення програмного матеріалу для студентів денної форми навчання приведені у таблиці 1.3

Таблиця 1.3 — Тематика потижневої аудиторної і самостійної роботи та поточний контроль вивчення програмного матеріалу дисципліни студентами денної форми навчання.


Види

занять


Навчальні тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17,18

Лекції

Номери тем у відповідності до таблиці 2.1

1.1-1.5

2.1,2.2

3.1

мк

3.2-3.7

мк

Прак-

тичні


заняття

Номери тем у відповідності до таблиці 2.2
1
2
3
4
мк
5
6
7

мк

Лабора

торні


роботи

Номери тем у відповідності до таблиці 2.3

1-6
Поточ-

ний ко


нтроль


кр


кр
мк
кр
крмк

Само-

стійна роботаПроробка програмного матеріалу за темами

1.1-1.5

2.1,2.2


3.1

3.2-3.7
Курсова робота

Виконання курсової робіти

захист

Консу-

льтації
2
2
2
2
2
2
2Позначення: кр – контрольна робота, мк - модульний контроль


  1. Знання, уміння та навички

Внаслідок вивчення дисципліни “Загальна хімічна технологія” студент повинен знати: • стехіометричні, термодинамічні та кінетичні закономірності протікання хіміко-технологічних процесів,

 • основи теорії хімічних реакторів,

 • основні принципи аналізу, розробки та реалізації ефективних хіміко-технологічних процесів,

 • основні технологічні засоби захисту навколишнього середовища,

 • основи виробництва найважливіших хімічних продуктів;

студент повинен вміти: • розраховувати показники хіміко-технологічного процесу,

 • складати матеріальні та енергетичні балансі хіміко-технологічних процесів,

 • проводити модельні досліди та обробляти іх результаті,

 • розраховувати хімічні реакторі з різним гідродинамічним та тепловим режимом,

 • аналізувати фізико-хімічні умови проведення процесів з метою вибору оптимального технологічного режиму.
  1. Порядок проходження поточного контролю

Робоча навчальна програма дисципліни передбачає:
   1. По денній формі навчання

 • поточне (усне) опитування з матеріалу дисципліни під час аудиторних занять,

 • письмові контрольні роботи на практичних заняттях відповідно до тем і графіку за таблицею 1.3,

 • опрацювання теоретичного матеріалу під час виконання та захисту лабораторних робіт.

Перший модуль містить питання з тем 1.1-1.5, 2.1-2.2, другий модуль охоплює питання з тем 3.1-3.7 (таблиця 2.1).

Студент повинен отримати позитивні атестаційні оцінки за модулями.

Студент, який пропустив практичне заняття, або отримав незадовільну оцінку за результатами поточного контролю, може ліквідувати заборгованість, виконавши письмове індивідуальне завдання по відповідній темі за вказівкою викладача, але лише з дозволу декану факультету. Заборгованість належить ліквідувати на тижнях модульного контролю.

Студент, що має заборгованість, або отримав незадовільну оцінку за результатами поточного та модульного контролів, або одержав на захисті курсової роботи незадовільну оцінку, вважається таким, що не допущений до іспиту.
   1. По заочній формі навчання

 • виконання курсової роботи, зміст, обсяг та загальні вимоги до якої приведені у методичних вказівках [12].

Курсову роботу оформлюють і здають на перевірку у відповідності з вимогами інструкції “Контрольні роботи студентів заочної форми навчання. Загальні вимоги”, яка є у бібліотеці філіалу.

Студент, який виконав курсову роботу та отримав позитивну оцінку на захисті допускається до іспиту.

Студент, що одержав на захисті незадовільну оцінку, вважається таким, що не допущений до іспиту.


  1. Критерії оцінки семестрового контролю
   1. На денній формі навчання семестровий контроль здійснюється у формі іспиту з оцінкою за результатами поточного та модульного контролю відповідно до п.1.3. В окремих випадках студент може підвищити одержану оцінку, додатково склавши семестровий іспит на тижнях підвищення рейтингу.

   2. На заочній формі навчання семестровий контроль здійснюється у формі іспиту. Екзаменаційний білет містить в собі два теоретичних питання (табл. 2.1) і одну розрахункову задачу. Студенти заочної форми навчання, що склали конспект при самостійному вивченню матеріалу можуть, використовувати його при підготовці відповідей на питання білету.

   3. Результат іспиту оцінюється за чотирьохбальною системою.

Оцінка “відмінно” виставляється у тому випадку, якщо студент дає вичерпні відповіді на теоретичні питання, правильно вирішує розрахункові задачі, проявляє вміння використовувати загальні закономірності хімічної технології для аналізу фізико-хімічних умов проведення окремих хіміко-технологічних процесів, дає правильні відповіді на додаткові питання викладача, що в цілому відповідає рівню знань і умінь, наведених у п.1.2.

Оцінка “добре” виставляється студенту, який грамотно і за суттю викладає теоретичні питання білету, вирішив задачу, дає відповіді на додаткові питання викладача, припускаючи при цьому непринципових помилок, що в цілому відповідає рівню знань і умінь, наданих у п.1.2.

Оцінка “задовільно” виставляється студенту, який недостатньо грамотно, не в повному обсязі викладає теоретичні питання білету, припустив суттєві помилки при вирішенні задачі, не відповідає на додаткові питання викладача, але все ж володіє основними поняттями дисципліни, не розкриваючи їхньої суті.

Оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який відмовляється від відповіді на білет, або при викладанні теоретичних питань припускається принципових помилок, не вирішив задачі, та не відповідає на додаткові питання викладача щодо основних теоретичних понять дисципліни.
 1. Рекомендації до вивчення дисципліни
  1. Перелік програмних питань

Таблиця 2.1 – Перелік програмних питань та рекомендована література

Програмні питання

Рекомендована література

  1. Хіміко-технологічні процесі

  1. Поняття про хіміко-технологічний процес

   1. Загальна хімічна технологія як наука. Значення хімічної промисловості. Основні напрями розвитку хімічної техніки.

   2. Класифікація ХТП. Основні показники ефективності ХТП.

   3. Матеріальний баланс ХТП. Основні принципи стехіометричних розрахунків. Урахування складу вихідних реагентів і продуктів при складанні матеріального балансу ХТП.

   4. Тепловий баланс ХТП. Основні статті теплового балансу та їх розрахунок.

  2. Хімічна рівновага та хімічна кінетика в ХТП

   1. Зворотні та незворотні реакції. Стан хімічної рівноваги. Константа хімічної рівноваги. Рівноважна ступінь перетворення вихідного реагенту та рівноважний вихід продукту.

   2. Зміщення хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шателье. Вплив різних чинників (температура, тиск та інші) на стан рівноваги та рівноважну ступінь перетворення вихідного реагенту
[1]с.4-14.

[2]с.5-21,

[4]с.11-18,

1]с.15-26,[2]с33-36, [4]c20-24, [10]с.3-7.

[2]c.26-27,

[4]c.26–29,

[6]с.5-7,

[10]с.10-11.

[2]с.28-29,[4]с.29-31 [10]с.17-19.


[1]с.30-35,

[2]с.39-47,

[4]c.42-44,

[11]с.3-4.

[1]с.35-42,

[2]c.42-43,

[4]с.44-50,

[11]с.4-6.


Продовження таблиці 2.1Програмні питання

Рекомендована література

   1. Поняття про швидкість хіміко-технологічних процесів. Залежність швидкості гомогенних реакцій від концентрацій реагентів. Константа швидкості та порядок реакції.

   2. Залежність концентрації вихідного реагенту та ступеня його перетворення від тривалості процесу.

   3. Залежність швидкості гомогенних хімічних реакцій від температури. Енергія активації.

  1. Гомогенні процеси. Шляхи іх інтенсифікації

   1. Залежність ступеня перетворення вихідного реагенту від тиску для зворотної реакції у газовій фазі.

   2. Залежність ступеня перетворення вихідного реагенту від температури для зворотної реакції.
  1. Гетерогенні процеси. Шляхи іх інтенсифікації

   1. Класифікація. гетерогенних процесів. Поняття про швидкість гетерогенних процесів. Гетерогенні процесі в системі Г-Т. Стадії гетерогенного процесу. Константа швидкості. Лімітуюча стадія. Кінетичний, дифузійний та перехідний режими протікання гетерогенного процесу. Засоби прискорення гетерогенних процесів у різних режимах.

   2. Гетерогенні процеси в системі Г-Р. Модель подвійного граничного шару. Константа швидкості процесу та рушійна сила.

   3. Рушійна сила гетерогенного процесу у системі Г-Р при прямотоку та протитоку фаз.

  2. Каталітичні процеси

   1. Класифікація каталітичних процесів. Сутність каталізу. Активність та селективність каталізаторів.

   2. Гетерогенно-каталітичні процеси. Основні стадії процесу. Структура промислових твердих каталізаторів. Отруєння каталізаторів. Каталітичні отрути
[1]c.51-55,

[4]c.50-52,

[11]с.16-17.
[4]c.59-60,

[11]с.18-19.


[1]с59-60,[2]c.69-70, [4]с52-53,[11]с20-21
[2]с.67-68,

[11]с.19-20.


[2]c.71-72,

[4]с.54-56,

[11]с.21-23.
[1]с.169-173,

[4]c.69-75,

[11]с.23-25.
[1]c.194-200,

[4]c.89-93,

[11]c.25-26.
[2]c.61-63.
[1]c.206-208,

[2]c.210-220,[4]c.94-99,[11]c.27-29.

[1]c.208-213

[2]c.224-235,

[4]c.99-104,

Продовження таблиці 2.1Програмні питання

Рекомендована література

  1. Хімічні реактори

  1. Класифікація хімічних реакторів за гідродинамічним режимом

   1. Реактор ідеального змішування періодичної дії. Математичне рівняння реактора.
   1. Реактор ідеального змішування неперервної дії. Математичне рівняння реактора.

   2. Реактор ідеального витискування. Математичне рівняння реактора.

   3. Порівняльна характеристика реакторів ідеального витискування та ідеального змішування неперервної дії. Каскад реакторів ідеального змішування.

   4. Реактори з неідеальною структурою потоку. Причини відхилення гідродинамічного режиму від ідеального. Ячеічна та дифузійна моделі для опису реакторів з неідеальною структурою потоку. Метод кривих відклику для визначення параметрів моделі.

   5. Конструкції реакторів для проведення гомогенних процесів.

   6. Конструкції реакторів для проведення гетерогенних процесів.

   7. Конструкції реакторів для проведення гетерогенно-каталітичних процесів.

  1. Теплоперенесення у хімічних реакторах

   1. Класифікація реакторів згідно теплового режиму. Рівняння теплового балансу реактору для різних режимів.Реактор ідеального змішування неперервної дії у адіабатному, та ізотермічному режимах.

   2. Стійкість теплового режиму хімічного реактора.

   3. Засоби створення оптимального теплового режиму реактора при проведенні зворотних екзотермічних реакцій.[1]c.76-80,

[2]c.77-81,91-92,

[4]c.109-113,

[1]c.80-84,[2]c.86-89,[4]c.118-120,.

[1]c.85-88,[2]c.82-86,[4]c.113-117.

[1]c.88-96,[2]c.89-91,[4]c.120-128.

[1]c.102-111,

118-121,[2]c.116-119,[4]c.117-119,

134-136.


[2]c.145-150,

[4]c.165-167.

[2]c.167-170,178-196

201-208,[4]c.167-171

[2]c.235-248,

[4]c.171-180.


[1]c.128-133,

c.144-145,

[2]c.102-111,

[4]c.140-148,


[1]c.146-150,[2]c.111 -114,[4]c.149-155.

[1]c.158-164,

[4] c.159-162.Продовження таблиці 2.1Програмні питання

Рекомендована література

  1. Основи розробки хімічних виробництв

  1. Хімічне виробництво як система

   1. Поняття про хіміко-технологічну систему. Елементи системи та технологічні потоки. Структура системи. Показники ефективності.

   2. Засоби відображення структури хіміко- технологічних систем. Типи технологічних зв'язків. Загальна постановка задачі аналізу та синтезу хіміко-технологічних систем.

  2. Сировинна та енергетична база хімічної промисловості

   1. Сировина хімічної промисловості. Характеристика та класифікація сировини. Раціональне використання сировини. Методи збагачення мінеральної сировини. Вторинні матеріальні ресурси.

   2. Вода у хімічній промисловості. Природні води. Якість води. Промислова водопідготовка..

   3. Енергетика хімічної промисловості. Характеристика та класифікація енергоресурсів. Раціональне використання енергії. Вторинні енергетичні ресурси, їх класифікація, основні напрями утилізації. Енерготехнологічні схеми.

  3. Хімічна технологія та охорона навколишнього середовища

   1. Класифікація промислових забруднень біосфери. Характеристика газових викидів хімічних виробництв. Методи очистки газових викидів.

   2. Характеристика стічних вод хімічних виробництв. Методи очистки стічних вод. Створення водозворотних циклів.

   3. Тверді відходи хімічних виробництв. Методи їх переробки та знищення. Створення маловідходних виробництв.

  4. Технологія зв'язанного азоту

   1. Значення сполук азоту. Загальна характе-ристика методів зв'язування атмосферного азоту.
[1]с.322-329, [2]с.119-123.


[1]с.330-354.

[2]с.123-131,

[1]с.228-238

[3]c.6-23,

[4]c.182-193

.
[1]c.238-247,[3]c.24- 29, [4]c.193-199.

[1]c.249-269

[3]c.29-37,

[4]c.199-206,
[1]c.288-294,299-305

[3]с.227-241,

[4]c.208-209,
[1]с.294-297,305-313

[3]с.243-252,

[4]c.206-208,

[1]с.313-321, [3]c.257-261.

[1]c.360-361,

[3]с.83-84.Продовження таблиці 2.1Програмні питання

Рекомендована література

   1. Конверсія природного газу (метану) з водяною парою. Фізико-хімічні основи та технологічна схема процесу.

   2. Конверсія оксиду вуглецю з водяною парою Фізико-хімічні основи та технологічна схема.

   3. Синтез аміаку. Фізико-хімічні основи та технологічна схема виробництва аміаку при середньому тиску.

   4. Фізико-хімічні основи контактного окислення аміаку до оксиду азоту (+2) та технологічна схема процесу.

   5. Фізико-хімічні основи окислення оксиду азоту до диоксиду та абсорбції останнього водою. Технологічна схема виробництва розбавленої азотної кислоти при підвищеному тиску.

  1. Технологія сірчаної кислоти та мінеральних добрив

   1. Фізико-хімічні основи та технологічна схема обпалювання сірчаного колчедану.

   2. Фізико-хімічні основи та технологічна схема контактного методу виробництва сірчаної кислоти з сірчистого газу.

   3. Значення мінеральних добрив. Їхня класифікація. Види фосфорних добрив фізико-хімічні основи та технологічна схема виробництва простого суперфосфату.

   4. Фізико-хімічні основи та технологічна схема виробництва аміачної селітри.

   5. Фізико-хімічні основи та технологічна схема виробництва карбаміду.

  2. Технологія палива

   1. Класифікація палів. Склад палів. Теплотвірна здатність палива. Загальна характеристика методів переробки палів.

   2. Коксування кам'яного вугілля. Продукти коксування, їх характеристика та використання. Апаратурне оформлення процесу коксування.
[1]с.364-369,

[3]с.72-75,

[4]с.258-261.

[1]c.369-377,[3]с.75-77,[4]с.261-264.

[1]c.384-396,

[3]c.88-99,

[4]c.256-258,264-271

[1]c.406-419,

[3]c.99-102,

[4]c.271-279.


[1]c.406-419.

[3]c.102-112,

[4]c.279-287,

[1]c.421-432,[3]c.112 -126,[4]c.235-244.

[1]c.432-440,

[3]c.126-138,

[4]c.244-252.
[1]c.440-446

[3]c.143-150,


[1]c.448-453,

[3]c.153-156,

[1]c.453-457,

[3]c.156-160.


[3]c.29-37,

[4]c.290-293.


[3]c.37-46,

[4]c.293-299
Продовження таблиці 2.1Програмні питання

Рекомендована література

   1. Пряма перегонка нафти. Продукти перегонки, їх характеристика, та застосування.

   2. Хімічні методи переробки нафти. Термічний та каталітичний крекінг та риформінг.

  1. Органічний синтез

   1. Метанол, його властивості, застосування. Фізико-хімічні основи та технологічна схема синтезу метанолу.
[1]c.459-465,[3]c.55-61,[4]c.303-309,

[1]c.465-481,[3]c.61 -69,[4]c.310-318.


[1]c.487-498,

[3]c.164-168,

[4]c.320-322.

  1. Практичні заняття

Таблиця 2.2 – Перелік практичних занятьНазва теми практичного заняття

Література

Приклади задач

 1. Матеріальні розрахунки хіміко-технологічних процесів. Складення матеріальних балансів.

[1] с.18-26.

[2] с.21, 26-27

[4] с.20-29,


[6]с.28,№№ 2,3,

11-13, с.29,№№

16,18,19.


 1. Теплові розрахунки хіміко-технологічних процесів. Складення теплових балансів.

[2] с. 28-29,

[4] с.30-31,

[6] с.49-50.


[6]с.71,№№ 1-5,

с.61, пр.25.
 1. Хімічна рівновага. Розрахунки рівноважних виходів.

[1] с.39-42,

[2] с. 39-47,

[6] с.40-43.


[6]с.43,№№1,2,4, с.37, пр.8.


 1. Кінетика хіміко-технологічних процесів. Розрахунок кінетичних параметрів.

[1] с.51-61,

[2] с. 47-77,

[6] с.73-80.


[6]с.87,№№1,3,

4, 7. 1. Хімічні реактори. Розрахунок реакторів з різним гідродинамічним та тепловим режимом.

[1]с.76-93, 128-168.

[2] с.81-89,

102-116,


[1] с.98-99,№№

8,21.


[6]с.152,№3,

с.121,№6, 1. Розрахунок каскаду реакторів.

[1] с.88-97,

[2] с.89-91,[1] с.100,№№

34,35.


 1. Розрахунок гетерогенно-каталітичних процесів.

[1] с.205-226.

[2] с.210-235,[6]с.151,№№1,2,

4,5.

  1. Лабораторні заняття
   1. Перелік лабораторних занять

Таблиця 2.3 – Перелік лабораторних занять

Номер заняття

Назва теми та короткий зміст лабораторної роботи

Обсяг, год.

1

Карбонізація аміачно-сольового розчину. Визначення виходу бікарбонату натрію та ступеня перетворення аміаку.

4

2

Нікелювання металів. Визначення виходу за струмом та товщині покриття.

4

3

Піроліз деревини. Визначення виходу продуктів пролізу.

4

4

Поліконденсація діхлоретану та тетрасульфіду натрію. Визначення виходу тіоколу.

4

5

Синтез фенолоформальдегідної смоли. Визначення виходу смоли.

4

6

Іонообмінна очистка води. Визначення загальної та карбонатної жорсткості води, розрахунок ступеня пом’якшення.

4
   1. Вимоги до виконання та захисту лабораторних робіт

Студенті денної форми навчання виконують 3 лабораторних роботи. Допуск до виконання лабораторної роботи, оформлення звіту, виконання та захист її мають відбуватися згідно вимог, що наведені в методичних вказівках до виконання лабораторних робіт [9].

Лабораторна робота вважається захищеною, якщо студент отримав дозвіл на виконання лабораторної роботи, виконав її, оформив звіт та відповів викладачеві на теоретичні питання за темою лабораторної роботи.
 1. Індивідуальні завдання.
  1. Загальні положення

Робочим навчальним планом цієї дисципліни передбачена курсова робота. Курсова робота присвячена розрахунку реактора для одного из базових хімічних виробництв та вміщує таки розділи:

 • фізико-хімічні та технологічні особливості конкретного процесу,

 • складення матеріального та теплового балансів процесу,

 • вибір типа реактора та розрахунок його конструктивних розмірів,

 • розробка заходів по охороні навколишнього середовища при проведенні даного процесу.

Загальний обсяг курсової роботи складає близько 30 аркушів формату А4. Вимоги до змісту й оформлення курсових робіт викладені в методичних вказівках по виконанню курсових робіт [12].Захист курсової роботі на денній формі навчання оцінується за 12-бальною шкалою і відповідними їй національною и ECTS шкалами, на заочній формі навчання - за чотирьохбальною системою


  1. Перелік тем курсових робіт

 • реактор конверсії метану,

 • реактор конверсії оксиду вуглецю,

 • реактор синтезу аміаку,

 • реактор окислення аміаку,

 • реактор прямого синтезу концентрованої азотної кислоти,

 • реактор обпалювання сірчаного колчедану,

 • реактор окислення двооксиду сірки,

 • реактор синтезу аміачної селітри,

 • реактор синтезу карбаміду,

 • реактор виробництва суперфосфату,

 • реактор виробництва екстракційної фосфорної кислоти,

 • реактор згорання фосфору у виробництві термічної фосфорної кислоти,

 • реактор обпалювання вапняку,

 • реактор карбонізації аміачно-сольового розчину

 • реактор кальцинації гідрокарбонату натрію.
 1. Література
 1. Кутепов А.М. и др. Общая химическая технология: Учеб. для вузов.-М.: Высшая школа,1990.-520 с.

 2. Мухленов И.П. и др. Общая химическая технология: Учеб. для вузов. т.1.-М.: Высшая школа, 1984.-256 с.

 3. Мухленов И.П. и др. Общая химическая технология: Учеб. для вузов. т.2.-М.: Высшая школа, 1984.-263 с

 4. Общая химическая технология./Амелин А.Г. и др. Под редакцией Амелина А.Г.-М.: Химия, 1977.-400 с.

 5. Практикум по общей химической технологии: Учеб. пособие для вузов./ Мухленов И.П. и др. Под редакцией И.П. Мухленова. -М.: Высшая школа, 1973.-423 с.

 6. Расчеты химико-технологических процессов: Учеб. пособие для вузов./ Мухленов И.П. и др. Под редакцией И.П. Мухленова. -М.: Высшая школа, 1982.-248 с.

 7. Краткий справочник физико-химических величин. Под редакцией А.А.Равделя и А.М. Пономаревой. – Л.: Химия, 1983.

 8. Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике. – М.: Машиностроение, 1973.

 9. Общая химическая технология. Методические указания к лабораторним работам. – Рубежное РФ ВНУ, 2002.

 10. Методические указания по изучению курса ОХТ, ч.1 Материальные и тепловые расчеты. – Рубежное, 2001.

 11. Методические указания по изучению курса ОХТ, ч. 2. Химическое равновесие и кинетика. – Рубежное, 2001

 12. Загальна хімічна технологія. Курсова робота. Загальні положення.-Рубіжне.:РФ СНУ, 2002.-28 с.

 13. Расчеты по технологии неорганических веществ.Учеб. пособие для вузов./ Позин М.Е., Копылов Б.А., Бельченко Г.В. и др. Под ред. М.Е.Позина. - Л.: Химия, 1977.-496с.

 14. Методы расчетов по технологии связанного азота: Учеб. пособие для вузов / Атрощенко В.И., Конвисар В.И., Гельперин И.И. и др. Под ред. В.И. Атрощенко. - К.: Вища школа, 1978.-312с.

 15. Справочник азотчика./ Под редакцией Е.Я.Мельникова. 2-е изд. - М.: Химия, 1986.-512с.

 16. Амелин А.Г. Технология серной кислоты: Учеб. пособие для вузов.- М.: Химия, 1983.-360с.

 17. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений: Учеб. пособие для вузов.- Л.: Химия, 1983.-336с.

Навчальне видання

Загальна хімічна технологія

Самостійна робота
Укладач Бєляєв П.Г.

Відповідний за випуск Бєляєв П.Г.


Підписано до друку “___”________2005р. Формат А-5.

Тираж _____пр.


Ротапринт РФ СНУ 93009, м. Рубіжне, вул. Леніна, 31