Закону України «Про нотаріат» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Закону україни «про нотаріат» 1 192.08kb.
Закону України «Про нотаріат» 1 57.06kb.
Закон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат"... 1 31.67kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України "Про нотаріат"... 1 116.06kb.
Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про нотаріат" 1 43.68kb.
Закон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат"... 1 127.82kb.
Закон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат"... 1 123.62kb.
Закону «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» 1 59.36kb.
Закон України «Про внесення змін до закону України «Про нотаріат»... 1 16.24kb.
Закону України «Про нотаріат», ст. 61 Закону України «Про виконавче... 1 14.97kb.
Я. Мудрого, професор Вікторія баранкова 1 281.55kb.
ОБҐрунтування щодо неможливості прийняття Проекту Закону України... 1 73.2kb.
Навчально-методичний посібник львів 2009 ministry of science and... 4 714.79kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Закону України «Про нотаріат» - сторінка №1/1
Ольга Мангушева,

приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округуПорядок заповнення Книги обліку депозитних операцій та Книги обліку особових рахунків депонентів у разі прийняття в депозит грошових сум та цінних паперів

Відповідно до ст. 85 Закону України «Про нотаріат» нотаріус у передбачених законодавством випадках приймає від боржника в депозит грошові кошти і цінні папери для передачі їх кредитору. Вчинення цієї нотаріальної дії передбачено також пунктами 277–281 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції Украї­ни від 03.03.2004 р. № 20/5 та Інструкцією про порядок обліку депозитних операцій у державних нотаріальних конторах та в приватних нотаріусів, затвердженою наказом Міністерства юстиції Украї­ни від 18.02.2003 р. № 13/5.

Облік депозитних операцій здійснюється державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами в Книзі обліку депозитних операцій та Книзі обліку особових рахунків депонентів. Постає питання, на якому саме етапі вчинення цієї нотаріальної дії заповняти книги. Виходячи з аналізу змісту книг, їх необхідно заповнювати після того, як нотаріус отримав повідомлення банку про зараховану на депозитний рахунок грошову суму, та особа, яка внесла в депозит грошові суми або цінні папери, отримала від нотаріуса квитанцію та підписалася в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за вчинену нотаріальну дію (див. журнал «Мала енциклопедія нотаріуса», № 3, 4, 5, 2011 р.). Заповнюють одночасно обидві книги, починаючи з Книги обліку депозитних операцій.

Книга обліку депозитних операцій (додаток 2 до Інструкції про порядок обліку депозитних операцій у державних нотаріальних конторах та в приватних нотаріусів) по суті є бухгалтерською книгою. Надходження грошових сум чи цінних паперів обліковується в прибутковій частині Книги обліку депозитних операцій. У графі 1 «№ з/ п» указується порядковий номер запису, при цьому цей номер переносять у графу 1 Книги обліку особових рахунків депонентів; у графі 2 «Дата» — дата надходження грошових сум або цінних паперів у депозит; у графі 3 — прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), від якої прийняті грошові суми або цінні папери, за яким зобов’язанням або в рахунок яких платежів вони внесені; у графі 4 «№ квитанції» — номер виданої нотаріусом квитанції; у графах 5, 6 «Прий­нято» вказуються відповідно розмір внесеної у депозит грошової суми, вид, кількість, сумарна номінальна вартість та реквізити цінних паперів; у графі 7 «№ особового рахунку депонента» вказується відповідно номер особового рахунку депонента за Книгою обліку особових рахунків депонентів.

Видача грошових сум та цінних паперів обліковується у видатковій частині Книги обліку депозитних операцій. У графі 1 «№ з/п» указується порядковий номер запису; у графі 2 «Дата» — дата видачі грошових сум або цінних паперів; у графі 3 — «Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), якій видано (перераховано) грошові суми або видані цінні папери»; у графі 4 «№ номер платіжного доручення» — номер платіжного доручення, згідно з яким нотаріус перерахував депоненту грошові кошти; у графах 5 та 6 зазначаються відповідно розмір виданих (перерахованих) грошових сум або вид, кількість, номінальна вартість та реквізити цінних паперів, у графі 7 — номер особового рахунку депонента за Книгою обліку особових рахунків депонентів.

Нумерація в графі 1 по прибутковій та видатковій частинах Книги ведеться окремо, починаючи з першого номера в хронологічному порядку.

Наприкінці кожного місяця в прибутковій та видатковій частинах Книги обліку депозитних операцій підбиваються підсумки за графами 5 та 6, вираховуються залишки коштів за депозитними операціями на перше число наступного місяця, а також указуються суми нарахованих банком відсотків за зберігання на поточних рахунках грошових сум у разі, якщо нарахування останніх передбачається укладеним з банком договором про розрахунково-касове обслуговування. Залишки депозитних сум та суми відсот­ків за станом на перше число кожного місяця звіряються із сумами, указаними у виписках з окремих поточних рахунків, відкритих у банківських установах.

Суми нарахованих банком відсотків за зберігання на поточних рахунках грошових сум, переданих у депозит, наприкінці бюджетного року перераховуються до державного бюджету, тому нотаріус не може використовувати їх як власний прибуток.

Унесення відомостей про грошові суми або цінні папери, що надійшли в депозит, до Книги обліку депозитних операцій є підставою для відображення відповідних сум на особових рахунках депонентів у Книзі обліку особових рахунків депонентів (додаток 3 до Інструкції про порядок обліку депозитних операцій у дер­жавних нотаріальних конторах та в приватних нотаріусів). Ця книга також дуже схожа на бухгалтерські особові рахунки, що відкриваються підприємством на кожного робітника. Дуже часто організації, що видають зразки цієї книги, роблять типову помилку, а саме чомусь не зазначають на початку кожної сторінки такі реквізити, як «Особовий рахунок №» та «Місце проживання (місцезнаходження) депонента», починаючи сторінку з таблиці. Це неправильно, бо кожна сторінка Книги обліку особових рахунків депонентів повинна починатись саме з цих реквізитів, а потім вже йде таблиця.

Часто серед нотаріусів виникає питання, як саме присвоювати номер особових рахунків депонентам. Вважаю, що доцільно нумерувати особові рахунки на зразок спадкових справ, тобто, починаючи, наприклад, з № 01/2010 і т. д. до кінця року, а з наступного року починати з № 01/2011 і т. д.

Таблиця Книги особових рахунків депонентів має 9 граф. У графу 1 «Порядковий № за книгою обліку депозитних операцій» переносять порядковий номер з графи 1 Книги обліку депозитних операцій. Якщо відкривається депозитний рахунок, то проставляється номер з прибуткової частини Книги, а якщо з депозитного рахунку видається грошова сума, то номер з видаткової частини Книги обліку депозитних операцій. У графі 2 проставляється дата прийняття в депозит грошових коштів (дата вчинення нотаріальної дії); у графі 3 — прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, від яких надійшли суми, для виконання якого зобов’язання або в рахунок яких платежів вони внесені; у графі 4 — грошова сума або сумарна номінальна вартість цінних паперів; у графі 5 — дата надсилання повідомлення депоненту. Якщо нотаріусу відомо адресу депонента, то проставляється дата отримання депонентом повідомлення про прийняття в депозит грошових сум або цінних паперів, а якщо нотаріусу невідома адреса депонента або депонент з якихось причин не отримав повідомлення нотаріуса та не проставив свій підпис на зворотному поштовому повідомленні, то дата проставляється за Журналом реєстрації вихідних документів нотаріуса. Це дуже важлива дата, бо з неї починає спливати строк позовної давності. У графах 6, 7 записують дату та суму видачі з депозиту грошових сум або цінних паперів. У графі 8 «Перераховано до бюджету» проставляється сума, дата, № платіжного доручення, згідно з яким грошові кошти перераховуються до державного бюджету; у графі 9 — залишкова сума депозиту.Книги обліку депозитних операцій, обліку особових рахунків депонентів мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою та підписом посадової особи Голов­ного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції із зазначенням кількості аркушів, що містяться в них.

Приклади заповнення КнигКнига обліку депозитних операцій___________________________
державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса
___________________________________________________
(прізвище, ініціали, нотаріальний округ)


Прибуткова частина

Січень 2011 року№ з/п


Дата


Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (на­йменування юридичної особи), від якої прий­няті суми або цінні папери, для виконання якого зобов’язання чи в рахунок яких платежів вони внесені

№ квитанції


Прийнято


№ особового рахунку депонента


Розмір грошової суми


Вид, кількість, сумарна номінальна вартість та реквізити цінних паперів

1

2

3

4

5

6

7

1

Залишок на 01 січня 2011 року становить 1000,00 гривень

01/2011

15.01.2011

Іванов Іван Іванович за договором позики, по­свідченим приватним нотаріусом Прізвище І. П., посвідченим 29.06.2008 року

1

25000,00Усього за січень 2011 року прибуток склав 25000,00 гривень


Видаткова частина

Січень 2011 року№ з/п

Дата

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), якій перераховані грошові суми або видані цінні папери

№ платіжного доручення

Видано

№ особового рахунку депонента

Розмір грошової суми

Вид, кількість, сумарна номінальна вартість та реквізити цінних паперів

1

2

3

4

5

6

7

1

25.01.2011

Петрову Петру Петровичу

1

1000,0002/2010

Усього за січень 2011 року видаток склав 1000,00 гривеньПрибуткова частина

Лютий 2011 року№ з/п

Дата

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), від якої прийняті суми або цінні папери, для виконання якого зобов’язання чи в рахунок яких платежів вони внесені

№ квитанції

Прийнято

№ особового рахунку депонента

Розмір грошової суми

Вид, кількість, сумарна номінальна вартість та реквізити цінних паперів

1

2

3

4

5

6

7Залишок на 01 лютого 2011 року становить 25000,00 гривень
Видаткова частина

Лютий 2011 року№ з/п

Дата

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), якій перераховані грошові суми або видані цінні папери

№ платіжного доручення


Видано

№ особового рахунку депонента

Розмір грошової суми

Вид, кількість, сумарна номінальна вартість та реквізити цінних паперів

1

2

3

4

5

6

7

1

25.02.2011

Петрову Петру Петровичу

2

25000,0001/2011

Всього за лютий 2011видаток склав 25000,00 гривень

В цьому прикладі показано, як заповнювати графи Книги обліку депозитних операцій та вираховувати залишки на початок наступного місяця.Книга обліку особових рахунків депонентів
__________________________________державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса
____________________________________________________
(прізвище ініціали, нотаріальний округ)

Особовий рахунок № 01/2011

Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи — депонента: Петров Петро Петрович

Місце проживання (місцезнаходження) депонента: м. Харків, вул. Артема, буд. 31, кв. 2Поряд­ковий номер за книгою обліку депозитних опе­рацій

Дата

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, від яких надійшли суми, для виконання якого зобов’язання або в рахунок яких платежів вони внесені

Грошова сума або сумарна номінальна вартість цінних паперів

Дата надсилання повідомлення депоненту

Видача з депозиту

Пере­рахо­вано до бю­джету

Залиш­кова сума депо­зиту

Дата

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

15.01.2011

Іванов Іван Іванович за договором позики, посвідченим приватним нотаріусом Прізвище І. П., посвідченим 29.06.2008 року

25000,00

25.01.201125000,00

1

25.02.2011

25000,0000,00

Якщо в поточному році депонент не отримав грошей, то наприкінці року через усі графи таблиці робиться запис про дату перерахування грошової суми до державного бюджету.

MEH № 6 2014 г. - -