Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 35... 1 81.12kb.
Закону України «Про охорону праці» 1 14.05kb.
Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними... 1 284.12kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України „Про оплату праці"... 1 49.57kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 21. 12. 1 31.54kb.
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України... 1 81.74kb.
Закону України " Про внесення змін до Закону України " Про акціонерні... 1 85.67kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України... 1 150.89kb.
Про проведення в районі Всесвітнього дня охорони праці 1 38.62kb.
Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін... 1 287.61kb.
Затверджено наказ Міністерства освіти І науки України 1 116.47kb.
Повідомлення учасника про результати процедури закупівлі Замовник... 1 32.85kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» - сторінка №1/1

УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
41 сесія 6 скликання

РІШЕННЯ

від 01.04.2013 №1035


Про затвердження міської Програми

поліпшення стану безпеки, гігієни

праці та виробничого середовища

на 2013–2015 роки


Відповідно до статей 34, 35 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці», Концепції Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011–2015 роки, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року №889-р, керуючись статтею 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити міську Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013–2015 роки (додаток 1).

2. Затвердити заходи до міської Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013–2015 роки (додаток 2).

3. Управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам міської ради та виконавчого комітету, підприємствам, установам та організаціям міста забезпечити виконання заходів Програми, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013–2015 роки та інформувати про їх виконання управління праці та соціального захисту населення (Стоянчук О.М.) щорічно до 1 лютого наступного за звітним роком.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Григорьєва А.В. та постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Кафідов А.О.).


Міський голова В.І.Коваленко

Додаток 1

до рішення 41 сесії

міської ради 6-го скликання

від 01.04.2013 року №1035


Міська Програма

поліпшення стану безпеки, гігієни праці

та виробничого середовища на 2013-2015 роки


  1. Загальні положення

Міська Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2015 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про охорону праці”, Концепції Загальнодержавної програми, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року №889-р.

Ця Програма створена для реалізації заходів загальноміського значення щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності (далі - підприємства) шляхом виконання конкретних завдань з організаційного, матеріально-технічного, наукового та нормативно-правового забезпечення їх діяльності в сфері охорони праці, подальшого вдосконалення системи державного управління та нагляду за охороною праці.

Стан умов, охорони праці та промислової безпеки на виробництві є складовою соціальної захищеності працюючих і нерозривно пов'язаний з рівнем соціально-трудових відносин, учасниками яких є роботодавець, працівник і влада, а це, у свою чергу, обумовлює функції та повноваження кожного соціального партнера у сфері охорони праці.


  1. Обґрунтування необхідності Програми

На сучасний стан охорони праці в місті в значній мірі впливають структурні зміни в економіці, утворення нових форм та методів господарювання та збільшення кількості суб’єктів господарської діяльності різних форм власності (юридичних та фізичних осіб), особливо у середньому та малому бізнесі, зокрема, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують найману працю. Це значно ускладнює управління охороною праці та контроль за станом охорони праці у суб’єктів господарювання. Традиційні методи такого управління вимагають впровадження нових інноваційних підходів до його вдосконалення, запровадження науково-концептуальних досліджень, економічних механізмів, методів мотивації і заохочення. За цих умов необхідно започаткувати і розвивати механізми економічного регулювання захисту інтересів працівників, особливо тих, що працюють в шкідливих і небезпечних умовах. В економічному сенсі головне завдання профілактики - мінімізація негативних соціально-економічних втрат від наслідків травматизму та професійних захворювань. У зв’язку з тим, що виконання функцій з охорони праці передані безпосередньо суб’єктам господарювання, досягти головної мети у сфері охорони праці – забезпечення охорони життя, здоров'я, працівників у процесі трудової діяльності – можливо, в тому числі, за умов цілеспрямованої, скоординованої діяльності соціальних партнерів – роботодавця, працівника та влади.

Негативно позначаються на стані охорони праці такі фактори:

- недостатнє фінансування заходів з охорони праці;

- відсутність служб охорони праці на багатьох підприємствах міста;

- зношеність основних засобів виробництва;

- незадовільні умови праці;

- недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

- недостатній рівень підготовки працюючих та фахівців з питань охорони праці;

- недостатня організація роботи з інформаційного забезпечення охорони праці;

- низький рівень контролю за станом охорони праці на підприємствах.

В місті Нова Каховка приблизно біля 2000 громадян працюють в умовах, що не відповідають санітарним та гігієнічним правилам і нормам за рівнем або концентрацією шкідливих виробничих факторів, що складає біля 20% від загальної чисельності працюючих у місті.


  1. Мета Програми

Головною метою міської програми є реалізація комплексу заходів щодо зниження рівня виробничого травматизму і професійної захворюваності працівників, створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах шляхом виконання конкретних завдань організаційного, матеріально-технічного, наукового та нормативно-правового характеру у сфері охорони праці та промислової безпеки, покращання функціонування та вдосконалення системи управління охороною праці в місті.

Відповідно до Концепції Загальнодержавної програми, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року


№889-р, в міській програмі передбачено шляхи та способи комплексного розв'язання проблем охорони праці та промислової безпеки, забезпечення пріоритету здоров'я працівників, їх соціального захисту, а саме:

- реалізація заходів щодо здійснення державної політики з охорони праці;

- поліпшення стану охорони праці, його контрольованості та прогнозованості, зменшення кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; зниження рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності працівників;

- усунення важких, шкідливих та небезпечних умов праці, підвищення соціальної захищеності працюючих в несприятливих умовах;

- забезпечення ефективного організаційно-методичного управління охороною праці; сприяння створенню дієвих систем управління праці на підприємствах міста, запровадження ефективного багаторівневого контролю за станом охорони праці у суб’єктів господарювання;

- широке впровадження у практичну діяльність позитивного досвіду у сфері охорони праці, максимальне використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки тощо.
  1. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно-правових актів з питань охорони праці;

- налагодження дієвого контролю за охороною праці на всіх організаційних рівнях;

- забезпечення функціонування системи управління охороною праці на кожному підприємстві, установі та організації;

- забезпечення реалізації державної політики щодо питань соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці;

- приведення до нормативних (обмеження впливу) шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях шляхом впровадження новітніх безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту;

- зниження рівня виробничих ризиків, безпека виробничих об’єктів, устаткування та запобігання аварій на об’єктах підвищеної небезпеки;

- підвищення рівня знань з охорони праці, поширення передового досвіду.
  1. Фінансове забезпечення

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься у передбаченому чинним законодавством порядку за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, коштів міського бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.


  1. Організаційне забезпечення.

Організаційне забезпечення виконання Програми полягає в системному впроваджені заходів Програми та контролі за їх неухильним виконанням усіма підприємствами, установами та організаціями в незалежності від форм власності та видів господарювання в межах територіальної громади міста та здійснюється безпосередньо управлінням праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради.


  1. Очікувані результати виконання Міської програми

Виконання міської програми дасть змогу поліпшити стан охорони праці, знизити рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності, зменшити соціальні та економічні втрати від них.

Ефективність виконання Міської програми забезпечується шляхом оптимізації матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища для забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, збереження трудового потенціалу міста.

Секретар міської ради О.В.Лук`яненко
Додаток 2

до рішення 41 сесії

міської ради 6-го скликання

від 01.04.2013 року №1035


ЗАХОДИ

до міської Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013–2015 роки
№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

1. Організаційні заходи

1.1.

Проводити атестацію робочих місць за небезпечними і шкідливими умовами праці та здійснювати контроль за приведенням їх у відповідність до вимог нормативних актів про охорону праці та вимог санітарного законодавства згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 №442 “Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці“

Суб’єкти господарської діяльності, підприємства, установи, організації міста, міська санітарно-епідеміологічна служба

2013-2015 роки

Приведення робочих місць у відповідність до вимог нормативних актів про охорону праці та підтвердження відповідних пільг

1.2.

Здійснення контролю за станом охорони праці на підприємствах, установах та організаціях міста

УПСЗН, ФССНВ (за згодою), Держгірпромнагляд (за згодою), підприємства, установи, організації міста, міська санітарно-епідеміологічна служба

2013-2015 роки

Приведення стану охорони праці у відповідність до вимог чинного законодавства

1.3.

Виконувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 “Деякі питання розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві“ (у частині своєчасності та об’єктивності розслідування причин професійних захворювань (отруєнь) та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13.12.2004 №614 “Про затвердження порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці“

Суб’єкти господарської діяльності,

підприємства, установи, організації міста,

міська санітарно-епідеміологічна служба


2013-2015 роки

Розробка заходів профілактики професійних захворювань та травматизму

1.4.

Проводити заходи щодо виконання Указу Президента України від 18.08.2006 №685/2006 “Про День охорони праці“

ФСНВ (за згодою), УПСЗН, Держгірпромнагляд, міська санітарно-епідеміологічна служба

2013-2015 роки

Попередження виробничого та невиробничого (побутового) травматизму

1.5.

Забезпечити збір та узагальнення державної статистичної звітності про стан травматизму на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності.

Міський відділ статистики, лікувально-профілактичні заклади,

УПСЗН


2013-2015 роки

Надання можливості для проведення аналізу даних і розроблення заходів щодо створення безпечних умов праці

1.6.

Передбачити у колективних договорах заходи з питань запобігання аварійності, нещасним випадкам та професійним захворюванням

УПСЗН, керівники підприємств, установ, організацій

2013-2015 роки

Зниження рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності

1.7.

Щоквартально розглядати стан травматизму, прихованих нещасних випадків на виробництві на засіданнях ради з питань безпечної життєдіяльності населення

Комісія з питань безпечної життєдіяльності населення Новокаховської міської ради

2013-2015 роки

Забезпечення моніторингу стану виробничого травматизму та професійної захворюваності, вжиття заходів щодо їх зниження

2. Забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту

2.1.

Забезпечити підбір нормативних актів з охорони праці, типових інструкцій на паперових носіях, а також засобів індивідуального захисту працівників, наборів медикаментів для надання першої медичної допомоги, медичних нош, інших приладів, матеріалів та устаткування, необхідних для виконання статутних функцій Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійної захворюваності України

Відділення виконавчої дирекції у м.Нова Каховка Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійної захворюваності України (за згодою)

2013-2015 роки

Пропаганда безпечних і нешкідливих умов праці

2.2.

Забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно норм


Підприємства, установи та організації

2013-2015 роки

Підвищення рівня безпеки при експлуатації обладнання та устаткування згідно вимог законодавства

3. Інформаційне забезпечення охорони праці, вивчення та поширення досвіду з питань охорони праці

3.1.

Проводити навчання та перевірку знань фахівців з питань охорони праці та семінари, наради, тренінги, лекції за участю керівників служб охорони праці підприємств, установ та організацій.

УПСЗН, ФССНВВ, Держгірпромналяд (за згодою)

2013-2015 роки

Поширення передового досвіду та підвищення рівня знань з питань охорони праці

3.2.

Готувати інформацію з питань охорони праці для засобів масової інформації

УПСЗН

2013-2015 роки

Доведення основних питань охорони праці до керівників підприємств, установ

3.3.

Підготовка інформаційних матеріалів з питань охорони праці для засобів масової інформації

ФССНВВ (за згодою), УПСЗН

2013-2015 роки

Здійснення науково-методичного та інформаційного забезпечення з питань охорони праці

4. Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці

4.1.

Вивчати досвід зарубіжних країн у сфері охорони праці, зокрема щодо проведення навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань охорони праці

УПСЗН

2013-2015 роки

Підвищення ефективності управління охороною праці на базі передових світових досягнень

Секретар міської ради О.В.Лук`яненко