Змістовий модуль Лекція Поняття теоретичної граматики мови. Тема Теоретична і нормативна граматика. Види грамати - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Вступ до літературознавства 1 120.13kb.
Тематичний план практичних занять 1 51.31kb.
Правила переносу слів Загальні правила переносу Фразеологія Основні... 1 49.27kb.
Календарно-тематичний план лекцій з фізичних методів аналізу та метрології... 1 95.64kb.
Програма фахового вступного випробування на навчання 1 127.53kb.
Модуль Граматика латинської мови (продовження). Рецептура. Лексико-семантичне... 14 2294.46kb.
Заліковий кредит: Логіка соціологічного дослідження Модуль Теорія... 1 73.91kb.
Уроки 73-75 Тема : модуль числа мета. Ввести поняття модуль числа... 1 24.11kb.
Код модуля: ісм 6083 С01 Тип модуля: за вибором вузу Семестр 1 16.92kb.
Лекція з навчальної дисципліни " державне право зарубіжних країн"... 1 221.67kb.
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного... 1 66.15kb.
Методи та алгоритми автоматизованої побудови об’єктних моделей предметного... 1 111.37kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Змістовий модуль Лекція Поняття теоретичної граматики мови. Тема Теоретична і нормативна - сторінка №1/1
Теоретична граматика іспанської мови
Практичні заняття

Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

1

Змістовий модуль 1. Лекція 1. Поняття теоретичної граматики мови.

Тема 1. Теоретична і нормативна граматика. Види граматик.

2

Змістовий модуль 2. Лекція 2. Бібліографічний огляд основних робіт з граматики іспанської мови.

Тема 1. Бібліографічний огляд основних робіт з граматики іспанської мови.

Тема 2. Бібліографічний огляд основних лексикографічних робіт з іспанської мови (словники): історія і сучасність.

3

Змістовий модуль 3. Лекція 3. Діяльність іспанської Королівської Академії мови і національних академій іспанської мови у Латинській Америці, США і Філіпін.

Тема 1. Діяльність іспанської Королівської Академії мови і національних академій іспанської мови у Латинській Америці, США і Філіпін.

Тема 2. Міжнародні конгреси іспанської мови. Основні напрами лінгвістичних досліджень, проблематика та перспективи розвитку мови.

4

Змістовий модуль 4. Лекція 4. Система і структура мови. Поняття норми і узуса. (Lengua, lenguaje, habla).

5

Змістовий модуль 5. Лекція 5. Граматичне поняття частин мови в іспанській мові, класифікація частин мови.

6

Змістовий модуль 6. Лекція 6. Іменник як частина мови в іспанській мові: особливості граматики та функціонування.

Тема 1. . Граматичні категорії іменника. Рід. Число. Шляхи утворення нових одиниць.

7

Змістовий модуль 7. Лекція 7. Прикметник як частина мови в іспанській мові: особливості граматики та функціонування.

Тема 1. Категорії прикметника. Категорія інтенсивності. Синтаксичні функції прикметника.

8

Змістовий модуль 8. Лекція 8. Дієслово як частина мови в іспанській мові: особливості граматики та функціонування.

Тема 1. Важливість семантичної та функціональної класифікацій іспанських дієслів. Граматичні категорії дієслова. Час. Спосіб. Стан. Вид.

9

Змістовий модуль 9. Лекція 9. Дієслово як частина мови в іспанській мові: особливості граматики та функціонування.

Тема 1. Категорія модальності та виду в іспанській мові. Неособові форми дієслова. Інфінітив. Дієприкметник. Дієприслівник. Граматичні конструкції з неособовими формами дієслова.

10

Змістовий модуль 10. Лекція 10. Поняття артикля в іспанській мові.

Тема 1. Функції артикля в мові. Лексикалізація. Субстантивація. Специфіка вживання означеного і неозначеного артиклів.

11

Змістовий модуль 11. Лекція 11. Прислівник як частина мови в іспанській мові: особливості граматики та функціонування.

Тема 1. Синтаксична функція прислівника. Ступені порівняння прислівників.

12

Змістовий модуль 12. Лекція 12. Система займенників в іспанській мові.

Тема 1. Класифікація іспанських займенників. Особливості функціонування займенників в іспанській мові.

13

Змістовий модуль 13. Лекція 13. Прийменник. Сполучник. Вигук.

14

Змістовий модуль 14. Лекція 14. Синтаксис. Синтаксичні одиниці в мові.

Тема 1. Словосполучення. Речення. Проблема предикативності в іспанській мові. Проблема заперечності в реченнях.

15

Змістовий модуль 15. Лекція 15. Структура речення. Просте речення.

Тема 1. Основні члени речення. Підмет. Присудок. Простий присудок. Складний присудок. Більш складні види присудка. Інші члени речення. Порядок слів в реченні.

16

Змістовий модуль 16. Лекція 16. Складне речення. Типи складного речення в іспанській мові.

Тема 1. Дієслівні форми в складному реченні. Порядок слів в складному реченні. Різні методи і школи членування речення.  1. Самостійна робота студента

з/п


Назва теми

1

La gramática y sus partes. Características generales.

Unidades morfológicas. Unidades sintácticas: las clasesde palabras.

Unidades sintácticas: los grupos sintácticos.

Unidades sintácticas: las funciones.

Unidades sintácticas: la oración.


4

El género y el número de los sustantivos.

Los sustantivos comunes y ambiguos en cuanto al género. Los sustantivos epicenos.

El sustantivo y el grupo nominal.


5

El adjetivo y el grupo nominal

6

El artículo. Clases de artículos. Usos del artículo determinado e indeterminado. Genericidad y especifidad.

7

El pronombre personal. La correferencia. Las formasde tratamiento.

8

El verbo. Tiempo y aspecto. Los tiempos de modo sujuntivo. Las formas no personales. Las perífrasis verbales.

9

La preposición, el adverbio y el grupo nominal.

La interjección. Sus grupos sintácticos.10

Las construcciones sintácticas fundamentales.

La modalidad. Los actosd el habla. Construcciones imperativas, interrogativasy exclamativas.Oraciones subordinadas sustantivas, de relativo,

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Васильева-Шведе О.К., Степанов Г.В. Теоретическая грамматика испанского языка. Морфология. М., 1998.

 2. Васильева-Шведе О.К., Степанов Г.В. Теоретическая грамматика испанского языка. Синтаксис. М., 1990.


Рекомендована література

ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА ІСПАНСЬКОЇ МОВИ


ЛІТЕРАТУРА

 1. Alonso A., Henríquez Ureña P. Gramática Сastellana. 1c., 2c. La Habana, 1968.

 2. Gili y Gaya S. Curso superior de sintaxis española. La Habana, 1971.

 3. Gómez Torrego L. Gramática didáctica del español. Madrid, 1968.

 4. Litvinenko E.V. Gramática de la lengua española. Kíev, 1976.

 5. Roca Pons J. Introducción a la gramática. T.1., t.2. La Habana, 1968.

 6. Seco Rafael. Manual de gramática española. La Habana, 1972.

 7. Васильева-Шведе О.К., Степанов Г.В. Теоретическая грамматика испанского языка. Морфология. М., 1972.

 8. Васильева-Шведе О.К., Степанов Г.В. Теоретическая грамматика испанского языка. Синтаксис. М., 1981.

 9. Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. М., 1965.

 10. Попова Н. Практическая грамматика испанского языка. Морфология. М., 1985.